अमरकोषसम्पद्

         

अरिष्ट (पुं) == लशुनम्

लशुनं गृञ्जनारिष्टमहाकन्दरसोनकाः 
वनौषधिवर्गः 2.4.148.2.3

पर्यायपदानि
 लतार्कदुद्रुमौ तत्र हरितेऽथ महौषधम्।
 लशुनं गृञ्जनारिष्टमहाकन्दरसोनकाः॥

 महौषध (नपुं)
 लशुन (नपुं)
 गृञ्जन (पुं)
 अरिष्ट (पुं)
 महाकन्द (पुं)
 रसोनक (पुं)
अर्थान्तरम्
 गर्भागारं वासगृहमरिष्टं सूतिकागृहम्।
 रक्तोऽसौ मधुशिग्रुः स्यादरिष्टः फेनिलः समौ॥
 अरिष्टः सर्वतोभद्रहिङ्गुनिर्यासमालकाः॥
 काके तु करटारिष्टबलिपुष्टसकृत्प्रजाः।
 दण्डाहतं कालशेयमरिष्टमपि गोरसः।
 रिष्टं क्षेमाशुभाभावेष्वरिष्टे तु शुभाशुभे।

 अरिष्ट (नपुं) - प्रसवस्थानम् 2.2.8.2
 अरिष्ट (पुं) - अरिष्टः-रीढा 2.4.31.2
 अरिष्ट (पुं) - निम्बः 2.4.62.1
 अरिष्ट (पुं) - काकः 2.5.20.1
 अरिष्ट (नपुं) - दण्डमथितगोरसमात्रम् 2.9.53.1
 अरिष्ट (नपुं) - अशुभम् 3.3.36.1
 अरिष्ट (नपुं) - शुभम् 3.3.36.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue