अमरकोषसम्पद्

         

रजस् (नपुं) == आर्तवम्

ऋतुमत्यप्युदक्यापि स्याद्रजः पुष्पमार्तवम् 
मनुष्यवर्गः 2.6.21.1.3

पर्यायपदानि
 ऋतुमत्यप्युदक्यापि स्याद्रजः पुष्पमार्तवम्।

 रजस् (नपुं)
 पुष्प (नपुं)
 आर्तव (नपुं)
अर्थान्तरम्
 विशेषः कालिकोऽवस्था गुणाः सत्त्वं रजस्तमः॥
 रेणुर्द्वयोः स्त्रियां धूलिः पांसुर्ना न द्वयो रजः॥

 रजस् (नपुं) - गुणः 1.4.29.2
 रजस् (नपुं) - रजः 2.8.98.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue