अमरकोषसम्पद्

         

ताल (पुं) == मध्यमासहिताङ्गुष्ठविस्तृतहस्तः

प्रादेशतालगोकर्णास्तर्जन्यादियुते तते 
मनुष्यवर्गः 2.6.83.2.2

पर्यायपदानि
 प्रादेशतालगोकर्णास्तर्जन्यादियुते तते॥

 ताल (पुं)
अर्थान्तरम्
 तालः कालक्रियामानं लयः साम्यमथास्त्रियाम्॥
 तृणराजाह्वयस्तालो नालिकेरस्तु लाङ्गली॥
 पिञ्जरं पीतनं तालमालं च हरितालके॥

 ताल (पुं) - तालः 1.7.9.2
 ताल (पुं) - तालवृक्षः 2.4.168.2
 ताल (नपुं) - हरितालम् 2.9.103.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue