अमरकोषसम्पद्

         

कल्प (पुं) == विधानशास्त्रम्

ध्यानयोगासने ब्रह्मासनं कल्पे विधिक्रमौ 
ब्रह्मवर्गः 2.7.39.2.2

पर्यायपदानि
 ध्यानयोगासने ब्रह्मासनं कल्पे विधिक्रमौ॥

 कल्प (पुं)
 विधि (पुं)
 क्रम (पुं)
अर्थान्तरम्
 दैवे युगसहस्रे द्वे ब्राह्मः कल्पौ तु तौ नृणाम्॥
 संवर्तः प्रलयः कल्पः क्षयः कल्पान्त इत्यपि॥
 अभ्रेषन्यायकल्पास्तु देशरूपं समञ्जसम्।

 कल्प (पुं) - दैवम् युगसहस्रद्वयम् 1.4.21.2
 कल्प (पुं) - प्रलयः 1.4.22.2
 कल्प (पुं) - नीतिः 2.8.24.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue