अमरकोषसम्पद्

         

जन्य (पुं) == वरपक्षीयः

सबलैस्तैश्चतुर्भद्रं जन्याः स्निग्धा वरस्य ये 
ब्रह्मवर्गः 2.7.58.1.2

पर्यायपदानि
 सबलैस्तैश्चतुर्भद्रं जन्याः स्निग्धा वरस्य ये।

 जन्य (पुं)
अर्थान्तरम्
 युद्धमायोधनं जन्यं प्रधनं प्रविदारणम्॥
 जन्यं स्याज्जनवादेऽपि जघन्योऽन्त्येऽधमेऽपि च॥

 जन्य (पुं) - युद्धम् 2.8.103.2
 जन्य (वि) - जनवादः 3.3.159.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue