अमरकोषसम्पद्

         

सहस् (नपुं) == सामर्थ्यम्

द्रविणं तरः सहोबलशौर्याणि स्थाम शुष्मं च 
क्षत्रियवर्गः 2.8.102.1.3

पर्यायपदानि
 द्रविणं तरः सहोबलशौर्याणि स्थाम शुष्मं च।
 शक्तिः पराक्रमः प्राणो विक्रमस्त्वतिशक्तिता॥

 द्रविण (नपुं)
 तरस् (नपुं)
 सहस् (नपुं)
 बल (नपुं)
 शौर्य (नपुं)
 स्थामन् (नपुं)
 शुष्म (नपुं)
 शक्ति (स्त्री)
 पराक्रम (पुं)
 प्राण (पुं)
अर्थान्तरम्
 मार्गशीर्षे सहा मार्ग आग्रहायणिकश्च सः॥
 सहो बलं सहा मार्गो नभः खं श्रावणो नभाः॥

 सहस् (पुं) - मार्गशीर्षामासः 1.4.14.4
 सहस् (नपुं) - बलम् 3.3.233.2
 सहस् (पुं) - मार्गः 3.3.233.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue