अमरकोषसम्पद्

         

अन्ध (पुं) == सिद्धान्नम्

भिस्सा स्त्री भक्तमन्धोऽन्नमोदनोऽस्त्री सदीदिविः 
वैश्यवर्गः 2.9.48.2.3

पर्यायपदानि
 भिस्सा स्त्री भक्तमन्धोऽन्नमोदनोऽस्त्री सदीदिविः॥

 भिस्सा (स्त्री)
 भक्त (नपुं)
 अन्ध (पुं)
 अन्न (नपुं)
 ओदन (पुं-नपुं)
 दीदिवि (पुं)
अर्थान्तरम्
 किलासी सिध्मलोऽन्धोऽदृङ्मूर्च्छाले मूर्तमूर्च्छितौ॥
 मधु मद्ये पुष्परसे क्षौद्रेऽप्यन्धं तमस्यपि।

 अन्ध (वि) - अचक्षुष्कः 2.6.61.2
 अन्ध (नपुं) - अन्धकारः 3.3.103.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue