अमरकोषसम्पद्

         

प्रधान (नपुं) == श्रेष्ठम्

क्लीबे प्रधानं प्रमुखप्रवेकानुत्तमोत्तमाः 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.57.1.1

पर्यायपदानि
 क्लीबे प्रधानं प्रमुखप्रवेकानुत्तमोत्तमाः।
 मुख्यवर्यवरेण्याश्च प्रवर्होऽनवरार्ध्यवत्॥
 परार्ध्याग्रप्राग्रहरप्राग्र्याग्र्याग्रीयमग्रियम्।

 प्रधान (नपुं)
 प्रमुख (वि)
 प्रवेक (वि)
 अनुत्तम (वि)
 उत्तम (वि)
 मुख्य (वि)
 वर्य (वि)
 वरेण्य (वि)
 प्रवर्ह (वि)
 अनवरार्ध्य (वि)
 परार्ध्य (वि)
 अग्र (वि)
 प्राग्रहर (वि)
 प्राग्र्य (वि)
 अग्र्य (वि)
 अग्रीय (वि)
 अग्रिय (वि)
अर्थान्तरम्
 क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः प्रधानं प्रकृतिः स्त्रियाम्।
 महामात्राः प्रधानानि पुरोधास्तु पुरोहितः।
 प्रधानं परमात्मा धीः प्रज्ञानं बुद्धिचिह्नयोः॥

 प्रधान (नपुं) - माया 1.4.29.1
 प्रधान (नपुं) - प्रधानोद्योगस्थाः 2.8.5.1
 प्रधान (नपुं) - परमात्मा 3.3.122.2
 प्रधान (नपुं) - बुद्धिः 3.3.122.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue