अमरकोषसम्पद्

         

वृजिन (पुं) == केशः

क्लेशेऽपि वृजिनो विश्वकर्मार्कसुरशिल्पिनोः 
नानार्थवर्गः 3.3.109.1.1

पर्यायपदानि
 क्लेशेऽपि वृजिनो विश्वकर्मार्कसुरशिल्पिनोः।
 प्रदरा भङ्गनारीरुक्बाणा अस्राः कचा अपि।

 वृजिन (पुं)
 अस्र (पुं)
अर्थान्तरम्
 कलुषं वृजिनैनोऽघमंहो दुरितदुष्कृतम्॥
 अरालं वृजिनं जिह्ममूर्मिमत्कुञ्चितं नतम्।

 वृजिन (नपुं) - पापम् 1.4.23.2
 वृजिन (वि) - वक्रम् 3.1.71.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue