अमरकोषसम्पद्

         

प्लवङ्गम (पुं) == वानरः

किरणप्रग्रहौ रश्मी कपिभेकौ प्लवङ्गमौ 
नानार्थवर्गः 3.3.138.1.2

पर्यायपदानि
 शालावृकाः कपिक्रोष्टुश्वानः स्वर्णेऽपि गैरिकम्।
 किरणप्रग्रहौ रश्मी कपिभेकौ प्लवङ्गमौ।
 शुकाहिकपिभेकेषु हरिर्ना कपिले त्रिषु॥

 शालावृक (पुं)
 प्लवङ्गम (पुं)
 हरि (पुं)
अर्थान्तरम्
 किरणप्रग्रहौ रश्मी कपिभेकौ प्लवङ्गमौ।

 प्लवङ्गम (पुं) - मण्डूकः 3.3.138.1
प्लवङ्गम (पुं) == मण्डूकः

किरणप्रग्रहौ रश्मी कपिभेकौ प्लवङ्गमौ 
नानार्थवर्गः 3.3.138.1.2

पर्यायपदानि
 शालावृकाः कपिक्रोष्टुश्वानः स्वर्णेऽपि गैरिकम्।
 किरणप्रग्रहौ रश्मी कपिभेकौ प्लवङ्गमौ।
 शुकाहिकपिभेकेषु हरिर्ना कपिले त्रिषु॥

 शालावृक (पुं)
 प्लवङ्गम (पुं)
 हरि (पुं)
अर्थान्तरम्
 किरणप्रग्रहौ रश्मी कपिभेकौ प्लवङ्गमौ।

 प्लवङ्गम (पुं) - मण्डूकः 3.3.138.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue