अमरकोषसम्पद्

         

राम (वि) == कृष्णवर्णः

नैगमौ द्वौ बले रामो नीलचारुसिते त्रिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.140.2.2

पर्यायपदानि
 नैगमौ द्वौ बले रामो नीलचारुसिते त्रिषु॥
 बहुलाः कृत्तिका गावो बहुलोऽग्नौ शितौ त्रिषु॥
 द्वौ चाम्लपरुषौ शुक्तौ शिती धवलमेचकौ।

 शिति (वि)
 राम (वि)
 बहुल (वि)
अर्थान्तरम्
 रेवतीरमणो रामः कामपालो हलायुधः॥
 गन्धर्वः शरभो रामः सृमरो गवयः शशः।
 नैगमौ द्वौ बले रामो नीलचारुसिते त्रिषु॥

 राम (पुं) - बलभद्रः 1.1.23.2
 राम (पुं) - मृगभेदः 2.5.11.1
 राम (वि) - मनोरमम् 3.3.140.2
 राम (वि) - शुक्लवर्णयुक्तः 3.3.140.2
राम (वि) == मनोरमम्

नैगमौ द्वौ बले रामो नीलचारुसिते त्रिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.140.2.2

पर्यायपदानि
 नैगमौ द्वौ बले रामो नीलचारुसिते त्रिषु॥
 बहुलाः कृत्तिका गावो बहुलोऽग्नौ शितौ त्रिषु॥
 द्वौ चाम्लपरुषौ शुक्तौ शिती धवलमेचकौ।

 शिति (वि)
 राम (वि)
 बहुल (वि)
अर्थान्तरम्
 रेवतीरमणो रामः कामपालो हलायुधः॥
 गन्धर्वः शरभो रामः सृमरो गवयः शशः।
 नैगमौ द्वौ बले रामो नीलचारुसिते त्रिषु॥

 राम (पुं) - बलभद्रः 1.1.23.2
 राम (पुं) - मृगभेदः 2.5.11.1
 राम (वि) - मनोरमम् 3.3.140.2
 राम (वि) - शुक्लवर्णयुक्तः 3.3.140.2
राम (वि) == शुक्लवर्णयुक्तः

नैगमौ द्वौ बले रामो नीलचारुसिते त्रिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.140.2.2

पर्यायपदानि
 नैगमौ द्वौ बले रामो नीलचारुसिते त्रिषु॥
 बहुलाः कृत्तिका गावो बहुलोऽग्नौ शितौ त्रिषु॥
 द्वौ चाम्लपरुषौ शुक्तौ शिती धवलमेचकौ।

 शिति (वि)
 राम (वि)
 बहुल (वि)
अर्थान्तरम्
 रेवतीरमणो रामः कामपालो हलायुधः॥
 गन्धर्वः शरभो रामः सृमरो गवयः शशः।
 नैगमौ द्वौ बले रामो नीलचारुसिते त्रिषु॥

 राम (पुं) - बलभद्रः 1.1.23.2
 राम (पुं) - मृगभेदः 2.5.11.1
 राम (वि) - मनोरमम् 3.3.140.2
 राम (वि) - शुक्लवर्णयुक्तः 3.3.140.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue