अमरकोषसम्पद्

         

मन्यु (पुं) == कोपः

प्रायो भूम्न्यन्तगमने मन्युर्दैन्ये क्रतौ युधि 
नानार्थवर्गः 3.3.154.1.2

पर्यायपदानि
 प्रायो भूम्न्यन्तगमने मन्युर्दैन्ये क्रतौ युधि।
 उत्सेकामर्षयोरिच्छाप्रसरे मह उत्सवः॥
 आ प्रगृह्यस्स्मृतौ वाक्येऽप्यास्तु स्यात्कोपपीडयोः।
 नाम प्राकाश्यसम्भाव्यक्रोधोपगमकुत्सने॥

 मन्यु (पुं)
 उत्सव (पुं)
 आस्तु (अव्य)
 नामन् (अव्य)
अर्थान्तरम्
 वैरं विरोधो विद्वेषो मन्युशोकौ तु शुक्स्त्रियाम्।
 प्रायो भूम्न्यन्तगमने मन्युर्दैन्ये क्रतौ युधि।

 मन्यु (पुं) - शोकः 1.7.25.1
 मन्यु (पुं) - दैन्यम् 3.3.154.1
 मन्यु (पुं) - यज्ञः 3.3.154.1
मन्यु (पुं) == दैन्यम्

प्रायो भूम्न्यन्तगमने मन्युर्दैन्ये क्रतौ युधि 
नानार्थवर्गः 3.3.154.1.2

पर्यायपदानि
 प्रायो भूम्न्यन्तगमने मन्युर्दैन्ये क्रतौ युधि।
 उत्सेकामर्षयोरिच्छाप्रसरे मह उत्सवः॥
 आ प्रगृह्यस्स्मृतौ वाक्येऽप्यास्तु स्यात्कोपपीडयोः।
 नाम प्राकाश्यसम्भाव्यक्रोधोपगमकुत्सने॥

 मन्यु (पुं)
 उत्सव (पुं)
 आस्तु (अव्य)
 नामन् (अव्य)
अर्थान्तरम्
 वैरं विरोधो विद्वेषो मन्युशोकौ तु शुक्स्त्रियाम्।
 प्रायो भूम्न्यन्तगमने मन्युर्दैन्ये क्रतौ युधि।

 मन्यु (पुं) - शोकः 1.7.25.1
 मन्यु (पुं) - दैन्यम् 3.3.154.1
 मन्यु (पुं) - यज्ञः 3.3.154.1
मन्यु (पुं) == यज्ञः

प्रायो भूम्न्यन्तगमने मन्युर्दैन्ये क्रतौ युधि 
नानार्थवर्गः 3.3.154.1.2

पर्यायपदानि
 प्रायो भूम्न्यन्तगमने मन्युर्दैन्ये क्रतौ युधि।
 उत्सेकामर्षयोरिच्छाप्रसरे मह उत्सवः॥
 आ प्रगृह्यस्स्मृतौ वाक्येऽप्यास्तु स्यात्कोपपीडयोः।
 नाम प्राकाश्यसम्भाव्यक्रोधोपगमकुत्सने॥

 मन्यु (पुं)
 उत्सव (पुं)
 आस्तु (अव्य)
 नामन् (अव्य)
अर्थान्तरम्
 वैरं विरोधो विद्वेषो मन्युशोकौ तु शुक्स्त्रियाम्।
 प्रायो भूम्न्यन्तगमने मन्युर्दैन्ये क्रतौ युधि।

 मन्यु (पुं) - शोकः 1.7.25.1
 मन्यु (पुं) - दैन्यम् 3.3.154.1
 मन्यु (पुं) - यज्ञः 3.3.154.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue