अमरकोषसम्पद्

         

कमल (पुं) == हरिणः

स्यात्कुरङ्गेऽपि कमलः प्रावारेऽपि च कम्बलः 
नानार्थवर्गः 3.3.195.1.1

पर्यायपदानि
 स्यात्कुरङ्गेऽपि कमलः प्रावारेऽपि च कम्बलः।
 चातके हरिणे पुंसि सारङ्गः शबले त्रिषु॥

 सारङ्ग (पुं)
 कमल (पुं)
अर्थान्तरम्
 आपः स्त्री भूम्नि वार्वारि सलिलं कमलं जलम्।
 सहस्रपत्रं कमलं शतपत्रं कुशेशयम्।

 कमल (नपुं) - जलम् 1.10.3.1
 कमल (नपुं) - पद्मम् 1.10.40.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue