अमरकोषसम्पद्

         

तुमुल (नपुं) == शब्दः

तुमुलं व्याकुले शब्दे शष्कुली कर्णपाल्यपि 
नानार्थवर्गः 3.3.206.6.1

पर्यायपदानि
 प्रत्ययोऽधीनशपथज्ञानविश्वासहेतुषु।
 तुमुलं व्याकुले शब्दे शष्कुली कर्णपाल्यपि॥
 व्याजसंख्याशरव्येषु लक्षं घोषौ रवव्रजौ।
 स्थाणुः शर्वेऽप्यथ द्रोणः काकेऽप्याजौ रवे रणः।

 रण (पुं)
 प्रत्यय (पुं)
 तुमुल (नपुं)
 घोष (पुं)
अर्थान्तरम्
 नियुद्धं बाहुयुद्धेऽथ तुमुलं रणसङ्कुले॥
 तुमुलं व्याकुले शब्दे शष्कुली कर्णपाल्यपि॥

 तुमुल (नपुं) - रणव्याकुलता 2.8.106.2
 तुमुल (नपुं) - व्याकुलम् 3.3.206.6
तुमुल (नपुं) == व्याकुलम्

तुमुलं व्याकुले शब्दे शष्कुली कर्णपाल्यपि 
नानार्थवर्गः 3.3.206.6.1

पर्यायपदानि
 प्रत्ययोऽधीनशपथज्ञानविश्वासहेतुषु।
 तुमुलं व्याकुले शब्दे शष्कुली कर्णपाल्यपि॥
 व्याजसंख्याशरव्येषु लक्षं घोषौ रवव्रजौ।
 स्थाणुः शर्वेऽप्यथ द्रोणः काकेऽप्याजौ रवे रणः।

 रण (पुं)
 प्रत्यय (पुं)
 तुमुल (नपुं)
 घोष (पुं)
अर्थान्तरम्
 नियुद्धं बाहुयुद्धेऽथ तुमुलं रणसङ्कुले॥
 तुमुलं व्याकुले शब्दे शष्कुली कर्णपाल्यपि॥

 तुमुल (नपुं) - रणव्याकुलता 2.8.106.2
 तुमुल (नपुं) - व्याकुलम् 3.3.206.6
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue