अमरकोषसम्पद्

         

तमस् (नपुं) == राहुः

रजो गुणे च स्त्रीपुष्पे राहौ ध्वान्ते गुणे तमः 
नानार्थवर्गः 3.3.232.2.1

पर्यायपदानि
 रजो गुणे च स्त्रीपुष्पे राहौ ध्वान्ते गुणे तमः॥

 तमस् (नपुं)
अर्थान्तरम्
 विशेषः कालिकोऽवस्था गुणाः सत्त्वं रजस्तमः॥
 अन्धकारोऽस्त्रियां ध्वान्तं तमिस्रं तिमिरं तमः।

 तमस् (नपुं) - गुणः 1.4.29.2
 तमस् (नपुं) - अन्धकारः 1.8.3.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue