अमरकोषसम्पद्

         

नीलकण्ठ (पुं) == शिवः

पटुर्द्वौ वाच्यलिङ्गौ च नीलकण्ठः शिवेऽपि च 
नानार्थवर्गः 3.3.40.1.2

पर्यायपदानि
 गोधुग्गोष्ठपती गोपौ हरविष्णू वृषाकपी।
 अजा विष्णुहरच्छागा गोष्ठाध्वनिवहा व्रजाः॥
 शिपिविष्टस्तु खलतौ दुश्चर्मणि महेश्वरे॥
 पटुर्द्वौ वाच्यलिङ्गौ च नीलकण्ठः शिवेऽपि च।

 अज (पुं)
 शिपिविष्ट (पुं)
 नीलकण्ठ (पुं)
 वृषाकपि (पुं)
अर्थान्तरम्
 मयूरो बर्हिणो बर्ही नीलकण्ठो भुजङ्गभुक्।

 नीलकण्ठ (पुं) - मयूरः 2.5.30.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue