अमरकोषसम्पद्

         

वृत्तान्त (पुं) == भेदः

वृत्तान्तः स्यात्प्रकरणे प्रकारे कार्त्स्न्यवार्तयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.63.2.1

पर्यायपदानि
 विधा विधौ प्रकारे च साधू रम्येऽपि च त्रिषु॥
 प्रकारौ भेदसादृश्ये आकाराविङ्गिताकृती।
 अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेदतादर्थ्ये॥
 स्वित्प्रश्ने च वितर्के च तु स्याद्भेदेऽवधारणे।
 पुनरप्रथमे भेदे निर्निश्चयनिषेधयोः।
 वृत्तान्तः स्यात्प्रकरणे प्रकारे कार्त्स्न्यवार्तयोः॥

 वृत्तान्त (पुं)
 विधा (स्त्री)
 प्रकार (पुं)
 अन्तर (नपुं)
 तु (अव्य)
 पुनर् (अव्य)
अर्थान्तरम्
 वार्ता प्रवृत्तिर्वृत्तान्त उदन्तः स्यादथाह्वयः॥
 वृत्तान्तः स्यात्प्रकरणे प्रकारे कार्त्स्न्यवार्तयोः॥

 वृत्तान्त (पुं) - वार्ता 1.6.7.2
 वृत्तान्त (पुं) - कार्त्स्न्यम् 3.3.63.2
 वृत्तान्त (पुं) - प्रकरणम् 3.3.63.2
वृत्तान्त (पुं) == कार्त्स्न्यम्

वृत्तान्तः स्यात्प्रकरणे प्रकारे कार्त्स्न्यवार्तयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.63.2.1

पर्यायपदानि
 विधा विधौ प्रकारे च साधू रम्येऽपि च त्रिषु॥
 प्रकारौ भेदसादृश्ये आकाराविङ्गिताकृती।
 अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेदतादर्थ्ये॥
 स्वित्प्रश्ने च वितर्के च तु स्याद्भेदेऽवधारणे।
 पुनरप्रथमे भेदे निर्निश्चयनिषेधयोः।
 वृत्तान्तः स्यात्प्रकरणे प्रकारे कार्त्स्न्यवार्तयोः॥

 वृत्तान्त (पुं)
 विधा (स्त्री)
 प्रकार (पुं)
 अन्तर (नपुं)
 तु (अव्य)
 पुनर् (अव्य)
अर्थान्तरम्
 वार्ता प्रवृत्तिर्वृत्तान्त उदन्तः स्यादथाह्वयः॥
 वृत्तान्तः स्यात्प्रकरणे प्रकारे कार्त्स्न्यवार्तयोः॥

 वृत्तान्त (पुं) - वार्ता 1.6.7.2
 वृत्तान्त (पुं) - कार्त्स्न्यम् 3.3.63.2
 वृत्तान्त (पुं) - प्रकरणम् 3.3.63.2
वृत्तान्त (पुं) == प्रकरणम्

वृत्तान्तः स्यात्प्रकरणे प्रकारे कार्त्स्न्यवार्तयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.63.2.1

पर्यायपदानि
 विधा विधौ प्रकारे च साधू रम्येऽपि च त्रिषु॥
 प्रकारौ भेदसादृश्ये आकाराविङ्गिताकृती।
 अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेदतादर्थ्ये॥
 स्वित्प्रश्ने च वितर्के च तु स्याद्भेदेऽवधारणे।
 पुनरप्रथमे भेदे निर्निश्चयनिषेधयोः।
 वृत्तान्तः स्यात्प्रकरणे प्रकारे कार्त्स्न्यवार्तयोः॥

 वृत्तान्त (पुं)
 विधा (स्त्री)
 प्रकार (पुं)
 अन्तर (नपुं)
 तु (अव्य)
 पुनर् (अव्य)
अर्थान्तरम्
 वार्ता प्रवृत्तिर्वृत्तान्त उदन्तः स्यादथाह्वयः॥
 वृत्तान्तः स्यात्प्रकरणे प्रकारे कार्त्स्न्यवार्तयोः॥

 वृत्तान्त (पुं) - वार्ता 1.6.7.2
 वृत्तान्त (पुं) - कार्त्स्न्यम् 3.3.63.2
 वृत्तान्त (पुं) - प्रकरणम् 3.3.63.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue