अमरकोषसम्पद्

         

कलधौत (नपुं) == रूप्यकम्

कलधौतं रूप्यहेम्नोर्निमित्तं हेतुलक्ष्मणोः 
नानार्थवर्गः 3.3.76.2.1

पर्यायपदानि
 रूप्यं प्रशस्तरूपेऽपि वदान्यो वल्गुवागपि।
 कलधौतं रूप्यहेम्नोर्निमित्तं हेतुलक्ष्मणोः॥
 श्वेतं रूप्येऽपि रजतं हेम्नि रूप्ये सिते त्रिषु॥

 कलधौत (नपुं)
 श्वेत (नपुं)
 रजत (नपुं)
 रूप्य (नपुं)
अर्थान्तरम्
 कलधौतं रूप्यहेम्नोर्निमित्तं हेतुलक्ष्मणोः॥

 कलधौत (नपुं) - सुवर्णम् 3.3.76.2
कलधौत (नपुं) == सुवर्णम्

कलधौतं रूप्यहेम्नोर्निमित्तं हेतुलक्ष्मणोः 
नानार्थवर्गः 3.3.76.2.1

पर्यायपदानि
 रूप्यं प्रशस्तरूपेऽपि वदान्यो वल्गुवागपि।
 कलधौतं रूप्यहेम्नोर्निमित्तं हेतुलक्ष्मणोः॥
 श्वेतं रूप्येऽपि रजतं हेम्नि रूप्ये सिते त्रिषु॥

 कलधौत (नपुं)
 श्वेत (नपुं)
 रजत (नपुं)
 रूप्य (नपुं)
अर्थान्तरम्
 कलधौतं रूप्यहेम्नोर्निमित्तं हेतुलक्ष्मणोः॥

 कलधौत (नपुं) - सुवर्णम् 3.3.76.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue