अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.79

महद्राज्यं चावगीतं जन्ये स्याद्गर्हिते त्रिषु
श्वेतं रूप्येऽपि रजतं हेम्नि रूप्ये सिते त्रिषु

महत् (नपुं) = राज्यम्. 3.3.79.1.1

अवगीत (नपुं) = जनवादः. 3.3.79.1.2

अवगीत (वि) = गर्हितम्. 3.3.79.1.2

श्वेत (नपुं) = रूप्यकम्. 3.3.79.2.1

रजत (नपुं) = रूप्यकम्. 3.3.79.2.2

रजत (नपुं) = सुवर्णम्. 3.3.79.2.2

रजत (वि) = शुक्लवर्णयुक्तः. 3.3.79.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue