अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: उदक्. Page 1

1 उदक् (अव्य)

अवाग्भवमवाचीनमुदीचीनमुदग्भवम्
दिग्वर्गः 1.3.2.2.4
अर्थः - उत्तरदिक्
north


2 उदक् (अव्य)

दिग्देशकाले पूर्वादौ प्रागुदक्प्रत्यगादयः
अव्ययवर्गः 3.4.23.2.2
अर्थः - उत्तरदिग्देशकालाः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue