अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: प्राचीन. Page 1

1 प्राचीन (नपुं)

प्रत्यग्भवं प्रतीचीनं प्राचीनं प्राग्भवं त्रिषु
दिग्वर्गः 1.3.2.3.3
अर्थः - पूर्वदिशि भवम्
belonging to the east


2 प्राचीन (नपुं)

प्राकारो वरणः सालः प्राचीनं प्रान्ततो वृतिः
पुरवर्गः 2.2.3.2.4
अर्थः - कण्टकादिवेष्टनम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue