अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: रजस्. Page 1

1 रजस् (नपुं)

विशेषः कालिकोऽवस्था गुणाः सत्त्वं रजस्तमः
कालवर्गः 1.4.29.2.4
अर्थः - गुणः
Guna


2 रजस् (नपुं)

ऋतुमत्यप्युदक्यापि स्याद्रजः पुष्पमार्तवम्
मनुष्यवर्गः 2.6.21.1.3
अर्थः - आर्तवम्


3 रजस् (नपुं)

रेणुर्द्वयोः स्त्रियां धूलिः पांसुर्ना न द्वयो रजः
क्षत्रियवर्गः 2.8.98.2.4
अर्थः - रजः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue