अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.127

तलिनं विरले स्तोके वाच्यलिङ्गं तथोत्तरे
समानाः सत्समैकेस्युः पिशुनौ खलसूचकौ

तलिन (वि) = विरलम्. 3.3.127.1.1

तलिन (वि) = स्तोकम्. 3.3.127.1.1

समान (वि) = एकः. 3.3.127.2.1

समान (वि) = समः. 3.3.127.2.1

समान (वि) = सत्. 3.3.127.2.1

पिशुन (वि) = खलः. 3.3.127.2.2

पिशुन (वि) = सूचकः. 3.3.127.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue