अमरकोषसम्पद्

         

आद्यक्षरम्
                       
                   
                   
         
               
पदानि that begin with ल: 148
लकुच लक्ष लक्ष लक्षण +लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मणा लक्ष्मन् लक्ष्मन् लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मीपति लक्ष्मीवत् लक्ष्य लक्ष्य लग्न लग्नक लघिमन् लघु लघु लघु लघुलय लङ्कोपिक लज्जा लज्जाशील लज्जित लता लता लता लता लता लता लतार्क लपन लपित लपित लब्ध लब्धवर्ण लभ्य लम्बन लम्बोदर लय ललना ललन्तिका ललाट ललाटिक ललाटिका ललाम ललामक ललित लव लव लवङ्ग लवण लवण लवणाकर लवणोद लवन लवित्र लशुन लस्तक लाक्षा लाक्षाप्रसादन लाङ्गल लाङ्गलदण्ड लाङ्गलपद्धति लाङ्गलिकी लाङ्गली लाङ्गली लाङ्गूल लाज लाञ्छन लाभ लामज्जक लालसा लालसा लाला लाव लासिका लास्य लिकुच लिङ्ग लिङ्गवृत्ति लिपि लिपिकार लिप्त लिप्त लिप्तक लिप्सा लिबि लीला लीला लीला लुठित लुप्तवर्णपद लुब्ध लुब्धक लुब्धक लुलाय लूता लून लूमन् लेख लेखक लेखर्षभ लेखा लेपक लेलिहान लेश लेष्टु लेह लोक लोक लोकजननी लोकजित् लोकबन्धु लोकबान्धव लोकमातृ लोकालोक लोकेश लोचन लोचमस्तक लोध्र लोपामुद्रा लोप्त्र लोमन् लोमश लोल लोल लोलुप लोलुभ लोष्ट लोष्टभेदन लोह लोह लोह लोहकारक लोहपृष्ठ लोहल लोहाभिहार लोहित लोहित लोहितक लोहितचन्दन लोहिताङ्ग +लोहिताश्व लौकायतिक