अमरकोषसम्पद्

         

मुरमर्दन (पुं) == विष्णुः

जलशायी विश्वरूपो मुकुन्दो मुरमर्दनः 
स्वर्गवर्गः 1.1.22.3.4

पर्यायपदानि
 विष्णुर्नारायणः कृष्णो वैकुण्ठो विष्टरश्रवाः।
 दामोदरो हृषीकेशः केशवो माधवः स्वभूः॥
 दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो गोविन्दो गरुडध्वजः।
 पीताम्बरोऽच्युतः शार्ङ्गी विष्वक्सेनो जनार्दनः॥
 उपेन्द्र इन्द्रावरजश्चक्रपाणिश्चतुर्भुजः।
 पद्मनाभो मधुरिपुर्वासुदेवस्त्रिविक्रमः॥
 देवकीनन्दनः शौरिः श्रीपतिः पुरुषोत्तमः।
 वनमाली बलिध्वंसी कंसारातिरधोक्षजः॥
 विश्वम्भरः कैटभजिद्विधुः श्रीवत्सलाञ्छनः।
 पुराणपुरुषो यज्ञपुरुषो नरकान्तकः।
 जलशायी विश्वरूपो मुकुन्दो मुरमर्दनः।
 शङ्खो लक्ष्मीपतेः पाञ्चजन्यश्चक्रं सुदर्शनम्।
 चापः शार्ङ्गं मुरारेस्तु श्रीवत्सो लाञ्छनं स्मृतम्।

 विष्णु (पुं)
 नारायण (पुं)
 +नरायण (पुं)
 कृष्ण (पुं)
 वैकुण्ठ (पुं)
 विष्टरश्रवस् (पुं)
 दामोदर (पुं)
 हृषीकेश (पुं)
 केशव (पुं)
 माधव (पुं)
 स्वभू (पुं)
 दैत्यारि (पुं)
 पुण्डरीकाक्ष (पुं)
 गोविन्द (पुं)
 गरुडध्वज (पुं)
 पीताम्बर (पुं)
 अच्युत (पुं)
 शार्ङ्गिन् (पुं)
 विष्वक्सेन (पुं)
 +विश्वक्सेन (पुं)
 जनार्दन (पुं)
 उपेन्द्र (पुं)
 इन्द्रावरज (पुं)
 चक्रपाणि (पुं)
 चतुर्भुज (पुं)
 पद्मनाभ (पुं)
 मधुरिपु (पुं)
 वासुदेव (पुं)
 त्रिविक्रम (पुं)
 देवकीनन्दन (पुं)
 शौरि (पुं)
 +सौरि (पुं)
 श्रीपति (पुं)
 पुरुषोत्तम (पुं)
 वनमालिन् (पुं)
 बलिध्वंसिन् (पुं)
 कंसाराति (पुं)
 अधोक्षज (पुं)
 विश्वम्भर (पुं)
 कैटभजित् (पुं)
 विधु (पुं)
 श्रीवत्सलाञ्छन (पुं)
 पुराणपुरुष (पुं)
 यज्ञपुरुष (पुं)
 नरकान्तक (पुं)
 जलशायिन् (पुं)
 विश्वरूप (पुं)
 मुकुन्द (पुं)
 मुरमर्दन (पुं)
 लक्ष्मीपति (पुं)
 मुरारि (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue