अमरकोषसम्पद्

         

+पङ्गु (पुं) == शनीः

रौहिणेयो बुधः सौम्यः समौ सौरिशनैश्चरौ 
दिग्वर्गः 1.3.26.1.5.3

पर्यायपदानि
 रौहिणेयो बुधः सौम्यः समौ सौरिशनैश्चरौ।

 सौरि (पुं)
 +शौरि (पुं)
 +सूर (पुं)
 शनैश्चर (पुं)
 +शनि (पुं)
 +पङ्गु (पुं)
 +मन्द (पुं)
अर्थान्तरम्
 पृश्निरल्पतनौ श्रोणः पङ्गौ मुण्डस्तु मुण्डिते॥

 पङ्गु (पुं) - जङ्घाहीनः 2.6.48.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue