अमरकोषसम्पद्

         

बाल (नपुं) == ह्रीबेरम्

बालं ह्रीबेरबर्हिष्ठोदीच्यं केशाम्बुनाम च 
वनौषधिवर्गः 2.4.122.1.1

पर्यायपदानि
 बालं ह्रीबेरबर्हिष्ठोदीच्यं केशाम्बुनाम च।

 बाल (नपुं)
 ह्रीबेर (नपुं)
 बर्हिष्ठ (नपुं)
 उदीच्य (नपुं)
 केशाम्बुनाम (नपुं)
अर्थान्तरम्
 बालस्तु स्यान्माणवको वयस्थस्तरुणो युवा।
 चिकुरः कुन्तलो वालः कचः केशः शिरोरुहः॥
 बालः किशोरो वाम्यश्वा वडवा वाडवं गणे॥
 मूर्खेऽर्भकेऽपि बालः स्याल्लोलश्चलसतृष्णयोः।

 बाल (पुं) - बालः 2.6.42.1
 बाल (पुं) - केशः 2.6.95.2
 बाल (पुं) - अश्वबालः 2.8.46.2
 बाल (पुं) - मूर्खः 3.3.206.1
 बाल (पुं) - शिशुः 3.3.206.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue