अमरकोषसम्पद्

         

कच्छ (पुं) == नन्दिवृक्षः

कुणिः कच्छः कान्तलको नन्दिवृक्षोऽथ राक्षसी 
वनौषधिवर्गः 2.4.128.1.2

पर्यायपदानि
 प्रपौण्डरीकं पौण्डर्यमथ तुन्नः कुबेरकः॥
 कुणिः कच्छः कान्तलको नन्दिवृक्षोऽथ राक्षसी।

 तुन्न (पुं)
 कुबेरक (पुं)
 कुणि (पुं)
 कच्छ (पुं)
 कान्तलक (पुं)
 नन्दिवृक्ष (पुं)
अर्थान्तरम्
 जलप्रायमनूपं स्यात्पुंसि कच्छस्तथाविधः॥
 परिधानाञ्चले कच्छो जलप्रान्ते त्रिलिङ्गकः।

 कच्छ (पुं) - जलाधिकदेशः 2.1.10.2
 कच्छ (पुं) - अञ्चलः 3.3.29.4
 कच्छ (पुं) - परिधानम् 3.3.29.4
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue