अमरकोषसम्पद्

         

बाल (पुं) == बालः

बालस्तु स्यान्माणवको वयस्थस्तरुणो युवा 
मनुष्यवर्गः 2.6.42.1.1

पर्यायपदानि
 बालस्तु स्यान्माणवको वयस्थस्तरुणो युवा।

 बाल (पुं)
 माणवक (पुं)
अर्थान्तरम्
 बालं ह्रीबेरबर्हिष्ठोदीच्यं केशाम्बुनाम च।
 चिकुरः कुन्तलो वालः कचः केशः शिरोरुहः॥
 बालः किशोरो वाम्यश्वा वडवा वाडवं गणे॥
 मूर्खेऽर्भकेऽपि बालः स्याल्लोलश्चलसतृष्णयोः।

 बाल (नपुं) - ह्रीबेरम् 2.4.122.1
 बाल (पुं) - केशः 2.6.95.2
 बाल (पुं) - अश्वबालः 2.8.46.2
 बाल (पुं) - मूर्खः 3.3.206.1
 बाल (पुं) - शिशुः 3.3.206.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue