अमरकोषसम्पद्

         

बाल (पुं) == अश्वबालः

बालः किशोरो वाम्यश्वा वडवा वाडवं गणे 
क्षत्रियवर्गः 2.8.46.2.1

पर्यायपदानि
 बालः किशोरो वाम्यश्वा वडवा वाडवं गणे॥

 बाल (पुं)
 किशोर (पुं)
अर्थान्तरम्
 बालं ह्रीबेरबर्हिष्ठोदीच्यं केशाम्बुनाम च।
 बालस्तु स्यान्माणवको वयस्थस्तरुणो युवा।
 चिकुरः कुन्तलो वालः कचः केशः शिरोरुहः॥
 मूर्खेऽर्भकेऽपि बालः स्याल्लोलश्चलसतृष्णयोः।

 बाल (नपुं) - ह्रीबेरम् 2.4.122.1
 बाल (पुं) - बालः 2.6.42.1
 बाल (पुं) - केशः 2.6.95.2
 बाल (पुं) - मूर्खः 3.3.206.1
 बाल (पुं) - शिशुः 3.3.206.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue