अमरकोषसम्पद्

         

तनु (वि) == सूक्ष्मम्

स्तोकाल्पक्षुल्लकाः सूक्ष्मं श्लक्ष्णं दभ्रं कृशं तनु 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.61.2.8

पर्यायपदानि
 स्तोकाल्पक्षुल्लकाः सूक्ष्मं श्लक्ष्णं दभ्रं कृशं तनु॥
 स्त्रियां मात्रा त्रुटिः पुंसि लवलेशकणाणवः।

 स्तोक (वि)
 अल्प (वि)
 क्षुल्लक (वि)
 सूक्ष्म (वि)
 श्लक्ष्ण (वि)
 दभ्र (वि)
 कृश (वि)
 तनु (वि)
 मात्रा (स्त्री)
 त्रुटि (स्त्री)
 लव (पुं)
 लेश (पुं)
 कण (पुं)
 अणु (पुं)
अर्थान्तरम्
 कायो देहः क्लीबपुंसोः स्त्रियां मूर्तिस्तनुस्तनूः।
 घनं निरन्तरं सान्द्रं पेलवं विरलं तनु।
 त्वग्देहयोरपि तनुः सूनाधो जिह्विकापि च।

 तनु (स्त्री) - देहः 2.6.71.1
 तनु (वि) - विरलम् 3.1.66.1
 तनु (स्त्री) - चर्मः 3.3.113.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue