अमरकोषसम्पद्

         

अक्ष (पुं) == चक्रम्

द्यूतेऽक्षे शारिफलकेऽप्याकर्षोऽथाक्षमिन्द्रिये 
नानार्थवर्गः 3.3.222.2.1

पर्यायपदानि
 अधिष्ठानं चक्रपुरप्रभावाध्यासनेष्वपि।
 भूभृन्नितम्बवलयचक्रेषु कटकोऽस्त्रियाम्।
 द्यूतेऽक्षे शारिफलकेऽप्याकर्षोऽथाक्षमिन्द्रिये॥

 कटक (पुं-नपुं)
 अधिष्ठान (नपुं)
 अक्ष (पुं)
अर्थान्तरम्
 पणोऽक्षेषु ग्लहोऽक्षास्तु देवनाः पाशकाश्च ते।
 नाक्षस्तुषः कर्षफलो भूतावासः कलिद्रुमः।
 सौवर्चलेऽक्षरुचके तिलकं तत्र मेचके।
 ते षोडशाक्षः कर्षोऽस्त्री पलं कर्षचतुष्टयम्।
 द्यूतेऽक्षे शारिफलकेऽप्याकर्षोऽथाक्षमिन्द्रिये॥

 अक्ष (पुं) - विभीतकी 2.4.58.2
 अक्ष (पुं-नपुं) - मधुरलवणम् 2.9.43.1
 अक्ष (पुं) - षोडशमाषः 2.9.86.1
 अक्ष (पुं) - अक्षः 2.10.45.1
 अक्ष (पुं) - इन्द्रियम् 3.3.222.2
 अक्ष (पुं) - व्यवहारः 3.3.222.2
अक्ष (पुं) == इन्द्रियम्

द्यूतेऽक्षे शारिफलकेऽप्याकर्षोऽथाक्षमिन्द्रिये 
नानार्थवर्गः 3.3.222.2.1

पर्यायपदानि
 अधिष्ठानं चक्रपुरप्रभावाध्यासनेष्वपि।
 भूभृन्नितम्बवलयचक्रेषु कटकोऽस्त्रियाम्।
 द्यूतेऽक्षे शारिफलकेऽप्याकर्षोऽथाक्षमिन्द्रिये॥

 कटक (पुं-नपुं)
 अधिष्ठान (नपुं)
 अक्ष (पुं)
अर्थान्तरम्
 पणोऽक्षेषु ग्लहोऽक्षास्तु देवनाः पाशकाश्च ते।
 नाक्षस्तुषः कर्षफलो भूतावासः कलिद्रुमः।
 सौवर्चलेऽक्षरुचके तिलकं तत्र मेचके।
 ते षोडशाक्षः कर्षोऽस्त्री पलं कर्षचतुष्टयम्।
 द्यूतेऽक्षे शारिफलकेऽप्याकर्षोऽथाक्षमिन्द्रिये॥

 अक्ष (पुं) - विभीतकी 2.4.58.2
 अक्ष (पुं-नपुं) - मधुरलवणम् 2.9.43.1
 अक्ष (पुं) - षोडशमाषः 2.9.86.1
 अक्ष (पुं) - अक्षः 2.10.45.1
 अक्ष (पुं) - इन्द्रियम् 3.3.222.2
 अक्ष (पुं) - व्यवहारः 3.3.222.2
अक्ष (पुं) == व्यवहारः

द्यूतेऽक्षे शारिफलकेऽप्याकर्षोऽथाक्षमिन्द्रिये 
नानार्थवर्गः 3.3.222.2.1

पर्यायपदानि
 अधिष्ठानं चक्रपुरप्रभावाध्यासनेष्वपि।
 भूभृन्नितम्बवलयचक्रेषु कटकोऽस्त्रियाम्।
 द्यूतेऽक्षे शारिफलकेऽप्याकर्षोऽथाक्षमिन्द्रिये॥

 कटक (पुं-नपुं)
 अधिष्ठान (नपुं)
 अक्ष (पुं)
अर्थान्तरम्
 पणोऽक्षेषु ग्लहोऽक्षास्तु देवनाः पाशकाश्च ते।
 नाक्षस्तुषः कर्षफलो भूतावासः कलिद्रुमः।
 सौवर्चलेऽक्षरुचके तिलकं तत्र मेचके।
 ते षोडशाक्षः कर्षोऽस्त्री पलं कर्षचतुष्टयम्।
 द्यूतेऽक्षे शारिफलकेऽप्याकर्षोऽथाक्षमिन्द्रिये॥

 अक्ष (पुं) - विभीतकी 2.4.58.2
 अक्ष (पुं-नपुं) - मधुरलवणम् 2.9.43.1
 अक्ष (पुं) - षोडशमाषः 2.9.86.1
 अक्ष (पुं) - अक्षः 2.10.45.1
 अक्ष (पुं) - इन्द्रियम् 3.3.222.2
 अक्ष (पुं) - व्यवहारः 3.3.222.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue