अमरकोषसम्पद्

         

भग (नपुं) == कीर्तिः

भगं श्रीकाममाहात्म्यवीर्ययत्नार्ककीर्तिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.26.2.1

पर्यायपदानि
 पद्ये यशसि च श्लोकः शरे खड्गे च सायकः॥
 भगं श्रीकाममाहात्म्यवीर्ययत्नार्ककीर्तिषु॥

 श्लोक (पुं)
 भग (नपुं)
अर्थान्तरम्
 इनो भगो धामनिधिश्चांशुमाल्यब्जिनीपतिः।
 भगं योनिर्द्वयोः शिश्नो मेढ्रो मेहनशेफसी।
 भगं श्रीकाममाहात्म्यवीर्ययत्नार्ककीर्तिषु॥

 भग (पुं) - सूर्यः 1.3.31.5
 भग (नपुं) - स्त्रीयोनिः 2.6.76.1
 भग (नपुं) - माहात्म्यम् 3.3.26.2
 भग (नपुं) - स्पृहा 3.3.26.2
 भग (नपुं) - वीर्यम् 3.3.26.2
 भग (नपुं) - धनसमृद्धिः 3.3.26.2
 भग (नपुं) - यत्नः 3.3.26.2
भग (नपुं) == माहात्म्यम्

भगं श्रीकाममाहात्म्यवीर्ययत्नार्ककीर्तिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.26.2.1

पर्यायपदानि
 पद्ये यशसि च श्लोकः शरे खड्गे च सायकः॥
 भगं श्रीकाममाहात्म्यवीर्ययत्नार्ककीर्तिषु॥

 श्लोक (पुं)
 भग (नपुं)
अर्थान्तरम्
 इनो भगो धामनिधिश्चांशुमाल्यब्जिनीपतिः।
 भगं योनिर्द्वयोः शिश्नो मेढ्रो मेहनशेफसी।
 भगं श्रीकाममाहात्म्यवीर्ययत्नार्ककीर्तिषु॥

 भग (पुं) - सूर्यः 1.3.31.5
 भग (नपुं) - स्त्रीयोनिः 2.6.76.1
 भग (नपुं) - माहात्म्यम् 3.3.26.2
 भग (नपुं) - स्पृहा 3.3.26.2
 भग (नपुं) - वीर्यम् 3.3.26.2
 भग (नपुं) - धनसमृद्धिः 3.3.26.2
 भग (नपुं) - यत्नः 3.3.26.2
भग (नपुं) == स्पृहा

भगं श्रीकाममाहात्म्यवीर्ययत्नार्ककीर्तिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.26.2.1

पर्यायपदानि
 पद्ये यशसि च श्लोकः शरे खड्गे च सायकः॥
 भगं श्रीकाममाहात्म्यवीर्ययत्नार्ककीर्तिषु॥

 श्लोक (पुं)
 भग (नपुं)
अर्थान्तरम्
 इनो भगो धामनिधिश्चांशुमाल्यब्जिनीपतिः।
 भगं योनिर्द्वयोः शिश्नो मेढ्रो मेहनशेफसी।
 भगं श्रीकाममाहात्म्यवीर्ययत्नार्ककीर्तिषु॥

 भग (पुं) - सूर्यः 1.3.31.5
 भग (नपुं) - स्त्रीयोनिः 2.6.76.1
 भग (नपुं) - माहात्म्यम् 3.3.26.2
 भग (नपुं) - स्पृहा 3.3.26.2
 भग (नपुं) - वीर्यम् 3.3.26.2
 भग (नपुं) - धनसमृद्धिः 3.3.26.2
 भग (नपुं) - यत्नः 3.3.26.2
भग (नपुं) == वीर्यम्

भगं श्रीकाममाहात्म्यवीर्ययत्नार्ककीर्तिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.26.2.1

पर्यायपदानि
 पद्ये यशसि च श्लोकः शरे खड्गे च सायकः॥
 भगं श्रीकाममाहात्म्यवीर्ययत्नार्ककीर्तिषु॥

 श्लोक (पुं)
 भग (नपुं)
अर्थान्तरम्
 इनो भगो धामनिधिश्चांशुमाल्यब्जिनीपतिः।
 भगं योनिर्द्वयोः शिश्नो मेढ्रो मेहनशेफसी।
 भगं श्रीकाममाहात्म्यवीर्ययत्नार्ककीर्तिषु॥

 भग (पुं) - सूर्यः 1.3.31.5
 भग (नपुं) - स्त्रीयोनिः 2.6.76.1
 भग (नपुं) - माहात्म्यम् 3.3.26.2
 भग (नपुं) - स्पृहा 3.3.26.2
 भग (नपुं) - वीर्यम् 3.3.26.2
 भग (नपुं) - धनसमृद्धिः 3.3.26.2
 भग (नपुं) - यत्नः 3.3.26.2
भग (नपुं) == धनसमृद्धिः

भगं श्रीकाममाहात्म्यवीर्ययत्नार्ककीर्तिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.26.2.1

पर्यायपदानि
 पद्ये यशसि च श्लोकः शरे खड्गे च सायकः॥
 भगं श्रीकाममाहात्म्यवीर्ययत्नार्ककीर्तिषु॥

 श्लोक (पुं)
 भग (नपुं)
अर्थान्तरम्
 इनो भगो धामनिधिश्चांशुमाल्यब्जिनीपतिः।
 भगं योनिर्द्वयोः शिश्नो मेढ्रो मेहनशेफसी।
 भगं श्रीकाममाहात्म्यवीर्ययत्नार्ककीर्तिषु॥

 भग (पुं) - सूर्यः 1.3.31.5
 भग (नपुं) - स्त्रीयोनिः 2.6.76.1
 भग (नपुं) - माहात्म्यम् 3.3.26.2
 भग (नपुं) - स्पृहा 3.3.26.2
 भग (नपुं) - वीर्यम् 3.3.26.2
 भग (नपुं) - धनसमृद्धिः 3.3.26.2
 भग (नपुं) - यत्नः 3.3.26.2
भग (नपुं) == यत्नः

भगं श्रीकाममाहात्म्यवीर्ययत्नार्ककीर्तिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.26.2.1

पर्यायपदानि
 पद्ये यशसि च श्लोकः शरे खड्गे च सायकः॥
 भगं श्रीकाममाहात्म्यवीर्ययत्नार्ककीर्तिषु॥

 श्लोक (पुं)
 भग (नपुं)
अर्थान्तरम्
 इनो भगो धामनिधिश्चांशुमाल्यब्जिनीपतिः।
 भगं योनिर्द्वयोः शिश्नो मेढ्रो मेहनशेफसी।
 भगं श्रीकाममाहात्म्यवीर्ययत्नार्ककीर्तिषु॥

 भग (पुं) - सूर्यः 1.3.31.5
 भग (नपुं) - स्त्रीयोनिः 2.6.76.1
 भग (नपुं) - माहात्म्यम् 3.3.26.2
 भग (नपुं) - स्पृहा 3.3.26.2
 भग (नपुं) - वीर्यम् 3.3.26.2
 भग (नपुं) - धनसमृद्धिः 3.3.26.2
 भग (नपुं) - यत्नः 3.3.26.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue