अमरकोषसम्पद्

         

काष्ठा (स्त्री) == मर्यादा

निष्ठा निष्पत्तिनाशान्ताः काष्ठोत्कर्षे स्थितौ दिशि 
नानार्थवर्गः 3.3.41.1.2

पर्यायपदानि
 सन्धा प्रतिज्ञा मर्यादा श्रद्धासम्प्रत्ययः स्पृहा॥
 अब्ध्यम्बुविकृतौ वेला कालमर्यादयोरपि।
 निष्ठा निष्पत्तिनाशान्ताः काष्ठोत्कर्षे स्थितौ दिशि।
 प्रमाणं हेतुमर्यादाशास्त्रेयत्ताप्रमातृषु।

 काष्ठा (स्त्री)
 प्रमाण (नपुं)
 सन्धा (स्त्री)
 वेला (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 दिशस्तु ककुभः काष्ठा आशाश्च हरितश्च ताः।
 अष्टादश निमेषास्तु काष्ठा त्रिंशत्तु ताः कला।
 निष्ठा निष्पत्तिनाशान्ताः काष्ठोत्कर्षे स्थितौ दिशि।

 काष्ठा (स्त्री) - दिक् 1.3.1.1
 काष्ठा (स्त्री) - अष्टादशनिमेषाः 1.4.11.1
 काष्ठा (स्त्री) - उत्कर्षः 3.3.41.1
काष्ठा (स्त्री) == उत्कर्षः

निष्ठा निष्पत्तिनाशान्ताः काष्ठोत्कर्षे स्थितौ दिशि 
नानार्थवर्गः 3.3.41.1.2

पर्यायपदानि
 सन्धा प्रतिज्ञा मर्यादा श्रद्धासम्प्रत्ययः स्पृहा॥
 अब्ध्यम्बुविकृतौ वेला कालमर्यादयोरपि।
 निष्ठा निष्पत्तिनाशान्ताः काष्ठोत्कर्षे स्थितौ दिशि।
 प्रमाणं हेतुमर्यादाशास्त्रेयत्ताप्रमातृषु।

 काष्ठा (स्त्री)
 प्रमाण (नपुं)
 सन्धा (स्त्री)
 वेला (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 दिशस्तु ककुभः काष्ठा आशाश्च हरितश्च ताः।
 अष्टादश निमेषास्तु काष्ठा त्रिंशत्तु ताः कला।
 निष्ठा निष्पत्तिनाशान्ताः काष्ठोत्कर्षे स्थितौ दिशि।

 काष्ठा (स्त्री) - दिक् 1.3.1.1
 काष्ठा (स्त्री) - अष्टादशनिमेषाः 1.4.11.1
 काष्ठा (स्त्री) - उत्कर्षः 3.3.41.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue