अमरकोषसम्पद्

         

मधु (नपुं) == मधुकपुष्पकृतमद्यम्

मध्वासवो माधवको मधु माध्वीकमद्वयोः 
शूद्रवर्गः 2.10.41.1.3

पर्यायपदानि
 मध्वासवो माधवको मधु माध्वीकमद्वयोः।

 मध्वासव (पुं)
 माधवक (पुं)
 मधु (नपुं)
 मार्द्वीक (नपुं)
अर्थान्तरम्
 स्यात्तपस्यः फाल्गुनिकः स्याच्चैत्रे चैत्रिको मधुः॥
 मधु क्षौद्रं माक्षिकादि मधूच्छिष्टं तु सिक्थकम्॥
 मधु मद्ये पुष्परसे क्षौद्रेऽप्यन्धं तमस्यपि।

 मधु (पुं) - चैत्रमासः 1.4.15.2
 मधु (पुं) - पुष्पमधुः 2.9.107.2
 मधु (पुं) - सुरा 3.3.103.1
 मधु (पुं) - पुष्पमधुः 3.3.103.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue