अमरकोषसम्पद्

         

चन्द्र (पुं) == सुवर्णम्

स्वर्णेऽपि भूरिचन्द्रौ द्वौ द्वारमात्रेऽपि गोपुरम् 
नानार्थवर्गः 3.3.183.1.2

पर्यायपदानि
 शालावृकाः कपिक्रोष्टुश्वानः स्वर्णेऽपि गैरिकम्।
 स्वर्णेऽपि राः परिकरः पर्यङ्कपरिवारयोः।
 स्वर्णेऽपि भूरिचन्द्रौ द्वौ द्वारमात्रेऽपि गोपुरम्।
 कलधौतं रूप्यहेम्नोर्निमित्तं हेतुलक्ष्मणोः॥
 श्वेतं रूप्येऽपि रजतं हेम्नि रूप्ये सिते त्रिषु॥

 गैरिक (नपुं)
 कलधौत (नपुं)
 रजत (नपुं)
 रै (पुं)
 भूरि (पुं)
 चन्द्र (पुं)
अर्थान्तरम्
 हिमांशुश्चन्द्रमाश्चन्द्र इन्दुः कुमुदबान्धवः॥
 काम्पिल्यः कर्कशश्चन्द्रो रक्ताङ्गो रोचनीत्यपि॥

 चन्द्र (पुं) - चन्द्रः 1.3.13.2
 चन्द्र (पुं) - रोचनी 2.4.146.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue