अमरकोषसम्पद्

         

धव (पुं) == वृक्षः

मन्त्री सहायः सचिवौ पतिशाखिनरा धवाः 
नानार्थवर्गः 3.3.207.1.2

पर्यायपदानि
 तरुशैलौ शिखरिणौ शिखिनौ वह्निबर्हिणौ॥
 अद्रयो द्रुमशैलार्काः स्त्रीस्तनाब्दौ पयोधरौ।
 विष्टरो विटपी दर्भमुष्टिः पीठाद्यमासनम्।
 धृणिज्वाले अपि शिखे शैलवृक्षौ नगावगौ।
 मन्त्री सहायः सचिवौ पतिशाखिनरा धवाः।

 नग (पुं)
 अग (पुं)
 शिखरिन् (पुं)
 अद्रि (पुं)
 विष्टर (पुं)
 धव (पुं)
अर्थान्तरम्
 धवः प्रियः पतिर्भर्ता जारस्तूपपतिः समौ॥
 मन्त्री सहायः सचिवौ पतिशाखिनरा धवाः।

 धव (पुं) - पतिः 2.6.35.2
 धव (पुं) - पुरुषः 3.3.207.1
धव (पुं) == पुरुषः

मन्त्री सहायः सचिवौ पतिशाखिनरा धवाः 
नानार्थवर्गः 3.3.207.1.2

पर्यायपदानि
 तरुशैलौ शिखरिणौ शिखिनौ वह्निबर्हिणौ॥
 अद्रयो द्रुमशैलार्काः स्त्रीस्तनाब्दौ पयोधरौ।
 विष्टरो विटपी दर्भमुष्टिः पीठाद्यमासनम्।
 धृणिज्वाले अपि शिखे शैलवृक्षौ नगावगौ।
 मन्त्री सहायः सचिवौ पतिशाखिनरा धवाः।

 नग (पुं)
 अग (पुं)
 शिखरिन् (पुं)
 अद्रि (पुं)
 विष्टर (पुं)
 धव (पुं)
अर्थान्तरम्
 धवः प्रियः पतिर्भर्ता जारस्तूपपतिः समौ॥
 मन्त्री सहायः सचिवौ पतिशाखिनरा धवाः।

 धव (पुं) - पतिः 2.6.35.2
 धव (पुं) - पुरुषः 3.3.207.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue