अमरकोषसम्पद्

         

घृत (नपुं) == जलम्

वार्तं फल्गुन्यरोगे च त्रिष्वप्सु च घृतामृते 
नानार्थवर्गः 3.3.76.1.2

पर्यायपदानि
 इरा भूवाक्सुराप्सुस्यात्तन्द्रा निद्राप्रमीलयोः॥
 पदे लक्ष्ये निमित्तेऽपदेशः स्यात्कुशमप्सु च॥
 पुम्भावे तत्क्रियायां च पौरुषं विषमप्सु च।
 लक्ष्यदृष्ट्या स्त्रियां पुंसि गौर्लिङ्गं चिह्नशेफसोः॥
 काण्डोऽस्त्री दण्डबाणार्ववर्गावसरवारिषु॥
 मारुते वेधसि ब्रघ्ने पुंसि कः कं शिरोऽम्बुनोः।
 वार्तं फल्गुन्यरोगे च त्रिष्वप्सु च घृतामृते।

 कम् (नपुं)
 गो (स्त्री-पुं)
 काण्ड (पुं-नपुं)
 घृत (नपुं)
 इरा (स्त्री)
 कुश (नपुं)
 विष (नपुं)
अर्थान्तरम्
 घृतमाज्यं हविः सर्पिर्नवनीतं नवोद्घृतम्।

 घृत (नपुं) - घृतम् 2.9.52.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue