अमरकोषसम्पद्

         

आद्यक्षरम्
                       
                   
                   
         
               
पदानि that begin with च: 236
चकमर्दक चक्र चक्र चक्र चक्र चक्रकारक चक्रपाणि चक्रला चक्रवर्तिनी चक्रवर्तिन् चक्रवाक चक्रवाल चक्रवाल चक्राङ्ग चक्राङ्गी चक्रिन् चक्रीवत् चक्षुःश्रवस् चक्षुष्या चक्षुस् चञ्चरीक चञ्चल चञ्चला चञ्चु चञ्चु चटक चटका चटका चटकाशिरस् चटु चणक चणसूत्र चण्ड चण्डा +चण्डांशु चण्डांशु चण्डात चण्डातक चण्डाल चण्डाल चण्डालवल्लकी चण्डिका +चण्डिका चतुःशाल चतुर चतुरङ्गुल चतुरानन चतुर्भद्र चतुर्भुज चतुर्वर्ग चतुर्हायणी चतुष्पथ चत्वर चत्वर चन चन्दन चन्द्र चन्द्र चन्द्र चन्द्रक चन्द्रबाला चन्द्रभागा चन्द्रमस् चन्द्रशाला चन्द्रशेखर चन्द्रसंज्ञ चन्द्रहास चन्द्रिका चन्द्रिका चपल चपल चपल चपला चपला चपेट चमर चमरिक चमू चमू चमूरु चय चय चर चर चरण चरम चरमक्ष्माभृत् चराचर चरिष्णु चरु चर्चा चर्चा चर्चिका चर्मकषा चर्मकार चर्मन् चर्मन् चर्मप्रभेधिका चर्मप्रसेविका चर्ममुण्डा चर्मिन् चर्मिन् चर्या चर्वित चल चलदल चलन चलाचल चलित चलित चविका चव्य चषक चषाल चाक्रिक चाङ्गेरी चाटकैर चाटु चाणकीण चाण्डाल चाण्डालिका चातक चातुर्वर्ण्य चाप चामर चामीकर चामुण्डा चामुण्डा चाम्पक चाम्पेय चाम्पेय चार चार चारटी चारण चारणायुध चारु चार्चिक्य चार्मण चार्वाक चालनी चाष चिकित्सक चिकित्सा चिकुर चिकुर चिक्कण चिञ्चा चिता चिति चित् चित् चित्त चित्तविभ्रम चित्तसमुन्नति चित्ताभोग चित्तोद्रेक चित्या चित्र चित्र चित्र चित्रक चित्रक चित्रक चित्रकर चित्रकाय चित्रकृत् चित्रतण्डुला चित्रपर्णी चित्रभानु चित्रभानु चित्रशिखण्डिज चित्रशिखन्डिन् चित्रा चित्रा चिन्ता चिपिटक चिबुक चिरक्रिय चिरञ्जीविन् चिरन्तन चिरप्रसूता चिरबिल्व चिरम् चिररात्राय चिरस्य चिरात् चिराय चिरिण्टी चिरे चिरेण चिलिचिम चिल्ल चिल्ल चिह्न चीन चीरी चुक्र चुक्र चुक्रिका चुल्ल चुल्ली चूचुक चूडा चूडा चूडामणि चूडाला चूत चूत चूर्ण चूर्ण चूर्णकुन्तल चूलिका चेटक चेतकी चेतन चेतना चेतर चेतस् चेत् चेल चेल चैत्य चैत्र चैत्ररथ चैत्रिक चोच चोद्य चोरपुष्पी चोल चौर चौरिका चौर्य च्युत