अमरकोषसम्पद्

         

आद्यक्षरम्
                       
                   
                   
         
               
पदानि that begin with ब: 203
बंहिष्ठ बक बकुल बडिश बत बदर बदरा बदरा बदरी बद्ध बद्ध बधिर बन्धकी बन्धन बन्धन बन्धनालय बन्धस्तम्भ बन्धु बन्धुजीवक बन्धुता बन्धुर बन्धुल बन्धूक बन्धूकपुष्प बभ्रु बम्भर बर्बर बर्बरा बर्ह बर्हपुष्प +बर्हि +बर्हिःशुष्मन् बर्हिण बर्हिन् बर्हिर्मुख बर्हिष् बर्हिष्ठ बर्हिस् बल बल बल बल बल बलदेव बलभद्र बलभद्रिका बलवत् बलवत् बलविन्यास बला बलाका बलात्कार बलाराति बलाहक बलाहक बलि बलि बलि बलिध्वंसिन् बलिपुष्ट बलिभुज् बलिसद्मन् बलीवर्द बल्लव बल्वज बल्हीक बष्कयणी बस्ति बहिर्द्वार बहिस् बहु बहुकर बहुगर्ह्यवाच् बहुपाद् बहुप्रद बहुमूल्य बहुरूप बहुल बहुल बहुला बहुला बहुलीकृत बहुवारक बहुविध बहुसुता बहुसूति बाकुची बाढ बाढ बाण बाण बाणा बादर बाधा बान्धकिनेय बान्धव बार्हत बाल बाल बाल बाल बाल बालगर्भिणी बालतनय बालतृण बालपाश्या बालमूषिका बालिश बालिश बालेयशाक बाल्य बाष्प बाष्पिका बाहु बाहुज बाहुदा बाहुमूल बाहुयुद्ध बाहुल बाहुलेय बाह्लिक बाह्लीक बाह्लीक बिड बिडाल बिडौजस् बिन्दु बिन्दुजालक बिब्बोक बिम्ब बिम्बिका बिल बिल बिलेशय बिल्व बिस बिसकण्ठिका बिसप्रसून बिसिनी बीज बीज बीजकोश बीजपूर बीजाकृत बीज्य बीभत्स बीभत्स बीभत्स बुक बुक्का बुद्ध बुद्ध बुद्धि बुध बुध बुध बुधित बुध्न बुभुक्षा बुभुक्षित बुस बृंहित +बृहतां पति बृहतिका बृहती बृहती बृहत् बृहत्कुक्षि बृहद्भानु बृहस्पति बृहस्पति बोधकर बोधिद्रुम बोल ब्रध्न ब्रम्ही ब्रह्मचारिन् ब्रह्मचारिन् ब्रह्मण्य ब्रह्मत्व ब्रह्मदर्भा ब्रह्मदारु ब्रह्मन् ब्रह्मन् ब्रह्मपुत्र ब्रह्मबन्धु ब्रह्मबिन्दु ब्रह्मभूय ब्रह्मवर्चस ब्रह्मवादिन् ब्रह्मसायुज्य ब्रह्मसू ब्रह्माञ्जलि ब्रह्माणी ब्रह्मासन ब्राह्म ब्राह्म ब्राह्मण ब्राह्मणयष्टिका ब्राह्मणी ब्राह्मण्य ब्राह्मी ब्राह्मी