अमरकोषसम्पद्

         

काम (पुं) == स्पृहा

कामोऽभिलाषस्तर्षश्च सोऽत्यर्थं लालसा द्वयोः 
नाट्यवर्गः 1.7.28.1.1

पर्यायपदानि
 प्रेमा ना प्रियता हार्दं प्रेमस्नेहोऽथ दोहदम्।
 इच्छा काङ्क्षा स्पृहेहा तृड्वाञ्छा लिप्सा मनोरथः॥
 कामोऽभिलाषस्तर्षश्च सोऽत्यर्थं लालसा द्वयोः।

 दोहद (नपुं)
 इच्छा (स्त्री)
 काङ्क्षा (स्त्री)
 स्पृहा (स्त्री)
 ईहा (स्त्री)
 तृष् (स्त्री)
 वाञ्छा (स्त्री)
 लिप्सा (स्त्री)
 मनोरथ (पुं)
 काम (पुं)
 अभिलाष (पुं)
 तर्ष (पुं)
अर्थान्तरम्
 कन्दर्पो दर्पकोऽनङ्गः कामः पञ्चशरः स्मरः॥
 संमोहनश्च कामस्य पञ्च बाणाः प्रकीर्तिताः॥
 कामं प्रकामं पर्याप्तं निकामेष्टं यथेप्सितम्।
 इच्छामनोभवौ कामौ शक्त्युद्योगौ पराक्रमौ॥
 अकामानुमतौ काममसूयोपगमेऽस्तु च॥

 काम (पुं) - कामदेवः 1.1.25.2
 काम (पुं) - कामदेवः 1.1.26.6
 काम (नपुं) - यथेप्सितम् 2.9.57.1
 काम (पुं) - इच्छा 3.3.138.2
 काम (अव्य) - अकामानुमतिः 3.4.13.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue