अमरकोषसम्पद्

         

आद्यक्षरम्
                       
                   
                   
         
               
पदानि that begin with ज: 245
जगच्चक्षुष् जगती जगती जगती जगत् जगत् जगत्प्राण जगर जगल जग्ध जग्धि जघन जघनेफला जघन्य जघन्य जघन्यज जघन्यज जङ्गम जङ्गमेतर जङ्घा जङ्घाकरिक जङ्घाल जटा जटा जटा जटा जटाजूट जटिन् जटिला जठर जठर जड जड जडुल जतु जतुक जतुका जतुकृत् जतूका जत्रु जनक जनङ्गम जनता जनन जनन जननी जनपद जनयित्री जनश्रुति जनार्दन जनाश्रय जनि जनी जनी जनुस् जन्तु जन्तुफल +जन्म जन्मन् जन्मिन् जन्य जन्य जन्य जन्यु जप जपापुष्प जम्पती जम्बाल जम्बीर जम्बीर जम्बु जम्बुक जम्बुक जम्बू जम्भ जम्भभेदिन् जम्भल जम्भीर जय जय जय जयन जयन्त जयन्ती जया जय्य जरठ जरण जरत् जरद्गव जरा जरायु जरायुज जल जलजन्तु जलधर जलनिधि जलनिर्गम जलनीली जलप्राय जलमुच् जलव्याल जलशायिन् जलशुक्ति जलाधार जलाशय जलाशय जलोच्छ्वास जलौकस् जलौका जल्पाक जल्पित जव जव जवन जवन जवन जवनिका जवाधिक जहा जहू जह्नुतनया जागरा जागरितृ जागरूक जागर्या जाङ्गुलिक जाङ्घिक जात जातरूप जातवेदस् जातापत्या जाति जाति जाति जातीकोश जातीफल जातु +जातुधान जातुष जातोक्ष जानु जाबाल जामातृ जामि जाम्बव जाम्बूनद जायक जाया जायाजीव जायापती जायु जार जाल जाल जालक जालिक जालिक जाली जाल्म जाल्म जिघत्सु जिङ्गी जित्वर जिन जिष्णु जिष्णु जिह्म जिह्म जिह्मग जिह्वा जीन जीमूत जीमूत जीमूत जीरक जीर्ण जीर्ण जीर्णवस्त्र जीव जीव जीवक जीवक जीवञ्जीव जीवन जीवन जीवनी जीवनीया जीवनौषध जीवन्तिका जीवन्तिका जीवन्ती जीवा जीवातु जीवान्तक जीविका जीवितकाल जीवितेश जुगुप्सा जुङ्ग जूति जूर्ति जृम्भ जृम्भण जेतृ जेतृ जेमन जेय जैत्र जैमिनीय जैवातृक जैवातृक जोङ्गक जोषम् ज्ञ ज्ञपित ज्ञप्त ज्ञप्ति ज्ञातसिद्धान्त ज्ञाति ज्ञातृ ज्ञातेय ज्ञान ज्ञानिन् ज्या ज्या ज्यानि ज्यायस् ज्यायस् ज्येष्ठ ज्येष्ठ +ज्यैष्ठ ज्योतिरिङ्गण ज्योतिष्मती ज्योतिस् ज्योत्स्ना +ज्योत्स्ना +ज्योत्स्नी ज्योत्स्नी ज्यौतिषिक ज्यौत्स्नी ज्वर ज्वर ज्वलन ज्वाला