अमरकोषसम्पद्

         

घन (पुं) == मेघः

घनजीमूतमुदिरजलमुग्धूमयोनयः 
दिग्वर्गः 1.3.7.2.1

पर्यायपदानि
 अभ्रं मेघो वारिवाहः स्तनयित्नुर्बलाहकः॥
 धाराधरो जलधरस्तडित्वान्वारिदोऽम्बुभृत्।
 घनजीमूतमुदिरजलमुग्धूमयोनयः॥

 अभ्र (नपुं)
 मेघ (पुं)
 वारिवाह (पुं)
 स्तनयित्नु (पुं)
 बलाहक (पुं)
 धाराधर (पुं)
 जलधर (पुं)
 +पयोधर (पुं)
 तडित्वत् (पुं)
 वारिद (पुं)
 अम्बुभृत् (पुं)
 घन (पुं)
 जीमूत (पुं)
 मुदिर (पुं)
 जलमुच् (पुं)
 +पयोमुच् (पुं)
 धूमयोनि (पुं)
अर्थान्तरम्
 वंशादिकं तु सुषिरं कांस्यतालादिकं घनम्॥
 विलम्बितं द्रुतं मध्यं तत्त्वमोघो घनं क्रमात्।
 द्रुघणो मुद्गरघनौ स्यादीली करवालिका।
 घनं निरन्तरं सान्द्रं पेलवं विरलं तनु।
 घनो मेघे मूर्तिगुणे त्रिषु मूर्ते निरन्तरे॥

 घन (नपुं) - कांस्यतालादिवाद्यम् 1.7.4.2
 घन (नपुं) - मध्यसमयनृत्यगीतवाद्यम् 1.7.9.1
 घन (पुं) - मुद्गरः 2.8.91.1
 घन (पुं) - निबिडम् 3.1.66.1
 घन (पुं) - कठिनगुणः 3.3.111.1
 घन (वि) - कठिनम् 3.3.111.1
 घन (वि) - निरन्तरम् 3.3.111.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue