अमरकोषसम्पद्

         

आद्यक्षरम्
                       
                   
                   
         
               
पदानि that begin with भ: 259
भक्त भक्षक भक्षित भक्ष्यकार भग भग भग भगन्दर भगवत् भगिनी भङ्ग भङ्ग भङ्गा भङ्ग्य भजमान भट भटित्र भट्टारक भट्टिनी +भणित भण्डाकी भण्डिल भण्डी भण्डीरी भद्र भद्र भद्रकुम्भ भद्रदारु भद्रपर्णी भद्रबला भद्रमुस्तक भद्रयव भद्रश्री भद्राकरण भद्रासन भय भयङ्कर भयद्रुत भयानक भयानक भर भरण भरण्य भरण्यभुज् भरत भरद्वाज भर्ग +भर्ग्य भर्तृ भर्तृ भर्तृदारक भर्तृदारिका भर्त्सन भर्मन् भर्मन् भल्ल भल्लातकी भल्लुक भव भव भवन भवानी भविक भवितृ भविष्णु भव्य भषक भसित भस्त्रा भस्मगन्धिनी भस्मगर्भा भस्मन् भा भाग भागधेय भागधेय भागिनेय भागीरथी भाग्य भाग्य भाङ्गीन भाजन भाण्ड भाण्ड भाद्र भाद्रपद भाद्रपदा भानु भानु भानुज भामिनी भार भारती भारद्वाजी भारयष्टि भारवाह भारिक भार्गव भार्गवी भार्गवी भार्गी भार्या भार्यापती भालूक भाव भाव भावना भावित भावित भावित भावुक भाषा भाषित भाषित भास् भास्कर भास्वत् भिक्षा भिक्षा भिक्षु भिक्षु भित्त भित्ति +भिदिर भिदुर भिद् भिन्दिपाल भिन्न भिन्नार्थक भिषज् भिस्सटा भिस्सा भी भीति भीम भीम भीरु भीरु भीरु भीरुक भीरुपत्री भीलुक भीषण भीष्म भीष्मसू भुक्त भुक्तसमुज्झित भुग्न भुग्न भुज भुजग भुजङ्ग भुजङ्गभुज् भुजङ्गम भुजङ्गाक्षी भुजशिरस् भुजान्तर भुजिष्य भुवन भुवन भू भूत भूत भूत भूतकेश भूतधात्री भूतवेशी भूतात्मन् भूतावास भूति भूति भूति भूतिक भूतेश भूदार भूदेव भूनिम्ब भूप भूपदी भूभृत् भूमि भूमिजम्बुका भूमिजम्बुका भूमिस्पृश् भूयस् भूयिष्ठ भूरि भूरि भूरिफेना भूरिमाय भूरुण्डी भूर्ज भूषा भूषित भूष्णु भूस्तृण भृगु भृङ्ग भृङ्ग भृङ्ग भृङ्गराज भृङ्गार भृङ्गारी भृङ्गिन् भृतक भृति भृतिभुज् भृत्य भृत्या भृश भृष्टयव भेक भेकी भेद भेद भेदित भेद्यगामिन् भेरी भेषज भैक्ष भैरव भैषज्य भोग भोग भोगधर भोगवती भोगिनी भोगी भोजन भोस् भौम भौरिक भ्रकुंस भ्रकुटि भ्रम भ्रम भ्रम भ्रमर भ्रमरक भ्रमि भ्रष्ट भ्राजिष्णु भ्रातर् भ्रातृज भ्रातृजाया भ्रातृभगिनी भ्रातृव्य भ्रात्रीय भ्रान्ति भ्राष्ट्र भ्रुकुंस भ्रुकुटि भ्रू भ्रूकुंस भ्रूकुटि भ्रूण भ्रूण भ्रेष