अमरकोषसम्पद्

         

आद्यक्षरम्
                       
                   
                   
         
               
पदानि that begin with उ: 323
उक्त उक्ति उक्षन् उखा उख्य उग्र उग्र उग्र उग्रगन्धा उग्रगन्धा उच्च उच्चटा उच्चण्ड उच्चार उच्चावच उच्चैःश्रवस् उच्चैर्घुष्ट उच्चैस् उच्छ्रय उच्छ्राय उच्छ्रित उच्छ्रित उज्जासन उज्ज्वल उञ्छशिल उटज उडु उडुप उड्डीन उत उत उत उताहो उत्क उत्कट उत्कट उत्कण्ठा उत्कर उत्कर्ष उत्कलिका उत्कलिका उत्कार उत्क्रोश उत्त उत्तंस उत्तप्त उत्तम उत्तमर्ण उत्तमा उत्तमाङ्ग उत्तर उत्तर उत्तरा उत्तरासङ्ग उत्तरीय उत्तरेद्युस् उत्तान उत्तानशया उत्थान उत्थित उत्पतितृ उत्पतिष्णु उत्पत्ति उत्पल उत्पल उत्पलशारिवा उत्पात उत्फुल्ल उत्स उत्सर्जन उत्सव उत्सव उत्सादन उत्साह उत्साह उत्साहवर्धन उत्सुक उत्सृष्ट उत्सेध उत्सेध उदक उदक् उदक् उदक्या उदग्र उदज उदधि उदन्त उदन्या उदन्वत् उदपान उदय उदर उदर्क उदवसित उदश्वित् उदात्त उदान उदार उदार उदासीन उदाहार उदित उदीची उदीचीन उदीच्य उदीच्य उदुम्बर उदुम्बर उदुम्बरपर्णी उदूखल उद्गत उद्गमनीय उद्गाढ उद्गातृ उद्गार उद्गूर्ण उद्ग्राह उद्घन उद्घाटन उद्दान उद्दाल उद्दित उद्द्राव उद्ध उद्धर्ष उद्धव उद्धव उद्धात उद्धान उद्धार उद्धृत उद्भव उद्भिज उद्भिज्ज उद्भिद् उद्भिद् उद्भ्रम उद्यत उद्यम उद्यान उद्यान उद्र उद्वर्तन उद्वान्त उद्वान्त उद्वासन उद्वाह उद्वेग उद्वेग उन्दुर उन्दुरु उन्नत उन्नतानत उन्नय उन्नाय उन्नेय उन्मत्त उन्मत्त उन्मदिष्णु उन्मनस् उन्माथ उन्माथ उन्माद उन्माद उन्मादन उन्मादवत् उपकण्ठ उपकारिका उपकार्या उपकुंञ्चिका उपकुञ्चिका उपकुल्या उपक्रम उपक्रम उपक्रम उपक्रोश उपगत उपगूहन उपग्रह उपग्राह्य उपघ्न उपचरित उपचाय्य उपचित उपचित्रा उपजाप उपज्ञा उपतप्तृ उपताप उपत्यका उपदा उपधा उपधान उपधि उपनाह उपनिधि उपनिषद् उपनिष्कर उपन्यास उपपति उपप्लव उपबर्ह उपभृत् उपभोग उपमा उपमान उपयम उपयाम उपरक्त उपरक्त उपरक्षण उपराग उपराम उपल उपलब्धि उपलम्भ उपला उपवन उपवर्तन उपवास उपविषा उपवीत उपशल्य उपशाय उपश्रुत उपसङ्ख्यान उपसम्पन्न उपसम्पन्न उपसर उपसर्ग उपसर्जन उपसर्या उपसूर्यक उपस्कर उपस्थ उपस्पर्श उपहार उपह्वर उपांशु उपाकरण उपाकृत उपात्यय उपात्यय उपादान उपाधि उपाधि उपाध्याय उपाध्याया उपाध्यायानी उपाध्यायी उपाध्यायी उपानह् उपायन उपावृत्त उपासङ्ग उपासन उपासना उपासित उपाहित उपाहित उपेन्द्र उपोदका उपोद्धात उप्तकृष्ट उभयद्युस् उभयेद्युस् उमा उमा उमापति उम्य उरःछद उरःसूत्रिका उरग उरण उरणाख्य उरभ्र उररी उररीकृत उरसिल उरस् उरस्य उरस्वत् उरु उरुबूक उर्वरा उर्वशी उर्वी उलप उलूक उलूखल उलूखलक उलूपिन् उल्का उल्ब उल्बण उल्मुक उल्लाघ उल्लोच उल्लोल उशनस् उशीर उषणा +उषती उषर्बुध उषस् उषा उषापति उषित उष्ट्र उष्ण उष्ण उष्ण +उष्णक उष्णरश्मि उष्णिका उष्णीष उष्णोपगम +उष्मक +उष्मण +उष्मागम उस्रा