अमरकोषसम्पद्

         

आद्यक्षरम्
                       
                   
                   
         
               
पदानि that begin with र: 258
रंहस् रक्त रक्त रक्त रक्त रक्तक रक्तचन्दन रक्तचन्दन रक्तपा रक्तफला रक्तसन्ध्यक रक्तसरोरुह रक्ताङ्ग रक्तोत्पल रक्ष रक्षस् रक्षा रक्षित रक्षिवर्ग रक्ष्ण रङ्कु रङ्ग रङ्गाजीव रचना +रज रजक रजत रजत +रजनि रजनी रजनी रजनीमुख रजस् रजस् रजस् रजस्वला रजोमूर्तिन् रज्जु रञ्जन रञ्जनी रण रण रण रणसङ्कुल रण्डा रत रतिपति रत्न रत्न रत्नगर्भा रत्नसानु रत्नाकर रत्नि रथ रथ रथकट्या रथकार रथकार रथगुप्ति रथद्रु रथव्रज रथाङ्ग रथाङ्ग रथाङ्गाह्वय रथिक रथिन् रथिन् रथिर रथ्य रथ्या रथ्या रद रदन रदनच्छद रन्ध्र रमणी रमा रम्भा रम्भा रय रल्लक रव रवण रवि रवि रशना रश्मि रश्मि रस रस रस रस रसगर्भ रसज्ञा रसना रसवती रसा रसा रसा रसाञ्जन रसातल रसाल रसाल रसाला रसित रसोनक रहस् रहस् रहस्य राका राक्षस राक्षसी राक्षा राङ्कव राजक राजन् राजन्य राजन्यक राजन्वत् राजबला राजबीजिन् राजराज राजवंश्य राजवत् राजवृक्ष राजसदन राजहंस राजादन राजादन राजार्ह राजि राजिका राजिल राजीव राजीव राज् राज् राज्याङ्ग रात्रि रात्रिचर रात्रिञ्चर +रात्री राद्धान्त राध राधा राम राम राम रामठ रामा राम्भ राल राशि राशि राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्रिका राष्ट्रिय रासभ रास्ना रास्ना राहु रिक्तक रिक्थ रिङ्खण रिटि रिपु रिष्ट रिष्टि रीढा रीण रीति रीति रीतिपुष्प रुक्प्रतिक्रिया रुक्प्रवाहिका रुक्म रुक्मकारक रुग्ण रुचक रुचक रुचक रुचक रुचि रुचि रुचिर रुच् रुच्य रुजा रुज् रुट् रुदित रुद्ध रुद्र रुद्र रुद्राणी रुधिर रुमा रुरु रुशती +रुषती रुहा रूक्ष रूप रूपाजीवा रूप्य रूप्य रूप्य रूप्याध्यक्ष रूषित रेचित रेणु रेणुका रेतस् रेफ रेवतीरमण रेवा रै रै रोक रोग रोगहारिन् रोचन रोचनी रोचनी रोचिष्णु रोचिस् रोदन रोदनी रोदसी रोदसी रोदस् रोदस् रोध रोधोवक्रा रोप रोमन् रोमन् रोमहर्षण रोमाञ्च रोलम्ब रोष रोहिणी रोहित रोहित रोहित रोहित रोहितक रोहिताश्व रोहिन् रौद्र रौद्र रौमक रौरव रौहिणेय रौहिणेय रौहिष रौहिष