अमरकोषसम्पद्

         

आद्यक्षरम्
                       
                   
                   
         
               
पदानि that begin with ग: 355
गगन गगन +गगनमणि गङ्गा गङ्गाधर गज गज गजता गजबन्धनी गजभक्ष्या गजानन गजारि गञ्जा गञ्जा गडक गडुल गण गण गण गणक गणनीय गणरात्र गणरूप गणहासक गणाधिप गणिका गणिका गणिका गणिका गणिकारिका गणित गणेय गण्ड गण्ड गण्डक गण्डकारी गण्डशैल गण्डाली गण्डीर गण्डूपद गण्डूपदी गण्डूष गतनासिक गद गद गन्त्री गन्ध गन्धक गन्धकुटी गन्धन गन्धनाकुली गन्धफली गन्धफली गन्धमादन गन्धमूली गन्धरस गन्धर्व गन्धर्व गन्धर्व गन्धर्व गन्धर्व गन्धर्वहस्तक गन्धवह गन्धवहा गन्धवाह गन्धसार गन्धाश्मन् गन्धिनी गन्धोत्तमा गन्धोली गभस्ति गभीर गम गमन गम्भारी गम्भीर गम्य गरल गरिमन् गरिष्ठ गरी गरुड गरुडध्वज गरुडाग्रज गरुत् गरुत्मत् गरुत्मत् गर्गरी गर्जित गर्जित गर्त गर्दभ गर्दभाण्ड गर्धन गर्भ गर्भ गर्भक गर्भागार गर्भाशय गर्भिणी गर्भोपघातिनी गर्व गर्हण गर्ह्य गर्ह्यवादिन् गल गलकम्बल गलन्तिका गलित गलोद्देश गल्या गवय गवल गवाक्ष गवाक्षी गवीश्वर गवेधु गवेधुका गवेषणा गवेषित गव्य गव्या गव्यूति गहन गहन गह्वर गह्वर गह्वरी गाङ्गेय गाङ्गेय गाङ्गेरुकी गाढ गाणिक्य गाण्डिव गाण्डीव गात्र गात्र गात्रानुलेपनी गाधेय गान गान्धार गायत्री गायत्री गारुत्मत गार्भिण गार्हपत्य गालव +गिरा गिरि गिरि गिरिकर्णी गिरिका गिरिज गिरिज गिरिजा गिरिमल्लिका गिरिश गिरीश गिर् गिलित गीत गीर्ण गीर्णि गीर्पति +गीर्बाण गीर्वाण +गीष्पति गुग्गुलु गुच्छ गुच्छ गुच्छक गुञ्जा गुड गुडपुष्प गुडफल गुडा गुडूची गुण गुण गुण गुण गुणवृक्षक गुणित गुण्ठित गुत्स गुत्सार्ध गुद गुन्द्र गुन्द्रा गुन्द्रा गुप्त गुप्त गुप्ति गुरण गुरु गुरु गुर्विणी गुल्फ गुल्म गुल्म गुल्म गुल्म गुल्मिनी गुवाक गुह गुहा गुहा गुह्य गुह्यक गुह्यकेश्वर गूढ गूढपाद् गूढपुरुष गूथ गून गृञ्जन गृध्नु गृध्र गृष्टि गृह गृह गृह गृहगोधिका गृहपति गृहयालु गृहाराम गृहावग्रहणी गृहिन् गृह्यक गृह्यक गेन्दुक गेह गैरिक गैरिक गैरेय गो गो गो गो गोकण्टक गोकर्ण गोकर्ण गोकर्ण गोकर्णी गोकुल गोक्षुरक गोचर गोजिह्वा गोडुम्बा गोत्र गोत्र गोत्र गोत्रभिद् गोत्रा गोत्रा गोदारण गोधन गोधा गोधापदी गोधि गोधिका गोधिकात्मज गोधुक् गोधूम गोनर्द गोनस गोप गोप गोप गोप गोपति गोपानसी गोपायित गोपाल गोपी गोपुर गोपुर गोप्यक गोमत् गोमय गोमायु गोमिन् गोरस गोर्द गोलक गोला गोलीढ गोलोमी गोलोमी गोलोमी गोवन्दनी गोविन्द गोविन्द गोविष् गोशीर्ष गोष्ठ गोष्ठी गोष्पद गोसङ्ख्य गोसर्ग गोस्तन गोस्तनी गोस्थानक +गौ गौतम गौधार गौधुमीण गौधेय गौधेर गौर गौर गौर गौरव गौरी गौरी गौष्ठीन ग्रन्थ ग्रन्थि ग्रन्थिक ग्रन्थित ग्रन्थिपर्ण ग्रन्थिल ग्रन्थिल ग्रस्त ग्रस्त ग्रह ग्रह ग्रह ग्रहणी ग्रहपति ग्रहीतृ ग्राम ग्राम ग्रामणी ग्रामतक्ष ग्रामता ग्रामाधीन ग्रामान्त ग्रामीणा ग्राम्य ग्राम्यधर्म ग्रावन् ग्रावन् ग्रास ग्राह ग्राह ग्राहिन् ग्रीवा ग्रीष्म ग्रैवेयक ग्लस्त ग्लह ग्लान ग्लास्नु ग्लौ