अमरकोषसम्पद्

         

कालवर्गः
समयः. time (4) - काल (पुं), दिष्ट (पुं), अनेहस् (पुं), समय (पुं)
प्रतिपत्तिथिः. first lunar day (2) - पक्षति (स्त्री), +[पक्षती (स्त्री)]
कालोm दिष्टोmप्यनेहाmपि समयोmऽप्यथ / पक्षतिःf
1.4.1.1
प्रतिपत्तिथिः. first lunar day (1) - प्रतिपत् (स्त्री)
तिथिः. lunar day (1) - तिथि (स्त्री-पुं)
प्रतिपfद्द्वे इमे स्त्रीत्वे / तदाद्यास्तिथयोmf द्वयोः /
1.4.1.2
दिवसः. day (6) - घस्र (पुं), दिन (नपुं), अहन् (नपुं), दिवस (पुं-नपुं), वासर (पुं-नपुं), +[वार (पुं-नपुं)]
घस्रोm दिनाहनीn वा तु क्लीबे दिवसmवासरौm /
1.4.2.1
प्रत्यूषः. morning (6) - प्रत्यूष (पुं), अहर्मुख (नपुं), कल्य (नपुं), +[काल्य (नपुं)], उषस् (नपुं), प्रत्युषस् (नपुं)
प्रत्यूषोmऽहर्मुखंn कल्यnमुषःmप्रत्युषसीn अपि
1.4.2.2
प्रत्यूषः. morning (3) - व्युष्ट (नपुं), विभात (नपुं), गोसर्ग (पुं)
व्युष्टंn विभातंn द्वे क्लीबे पुंसि गोसर्गm इष्यते
1.4.2.3
प्रत्यूषः. morning (1) - प्रभात (नपुं)
दिनान्तः. evening (2) - दिनान्त (पुं), सायम् (अव्य)
सन्ध्या. twilight (3) - सन्ध्या (स्त्री), +[सन्धा (स्त्री)], पितृप्रसू (स्त्री)
प्रभातंn/ दिनान्तेn तु सायंn सन्ध्याf पितृप्रसूःf /
1.4.3.1
दिवसः पूर्वो भागः. before noon (1) - प्राह्ण (पुं)
दिवसः अन्त्यो भागः. afternoon (1) - अपराह्ण (पुं)
दिवसः मध्यो भागः. noon (1) - मध्याह्न (पुं)
प्राह्णापराह्णमध्याह्नाः. (1) - त्रिसन्ध्य (नपुं)
रात्रिः. night (2) - शर्वरी (स्त्री), +[शार्वरी (स्त्री)]
प्राह्णाmपराह्णmमध्याह्नाmस्त्रिसन्ध्यमn/ शर्वरीf
1.4.3.2
रात्रिः. night (8) - निशा (स्त्री), +[निश (स्त्री)], निशीथिनी (स्त्री), रात्रि (स्त्री), +[रात्री (स्त्री)], त्रियामा (स्त्री), क्षणदा (स्त्री), क्षपा (स्त्री)
निशाf निशीथिनीf रात्रिfस्त्रियामाf क्षणदाf क्षपाf
1.4.4.1
रात्रिः. night (8) - विभावरी (स्त्री), तमस्विनी (स्त्री), रजनी (स्त्री), +[रजनि (स्त्री)], यामिनी (स्त्री), तमी (स्त्री), +[तमि (स्त्री)], +[तमा (स्त्री)]
विभावरीतमस्विन्यौf रजनीf यामिनीf तमीf /
1.4.4.2
अत्यन्धकाररात्रिः. dark night (2) - तमिस्रा (स्त्री), तामसी (स्त्री)
चन्द्रिकायुक्तरात्रिः. moon lit night (3) - ज्यौत्स्नी (स्त्री), +[ज्योत्स्ना (स्त्री)], +[ज्योत्स्नी (स्त्री)]
ज्योत्स्ना. moonlight (1) - चन्द्रिका (स्त्री)
तमिस्राf तामसी रात्रि/र्ज्यौत्स्नीf चन्द्रिकयान्विता /
1.4.5.1
दिनद्वयमध्यगता रात्रिः. two days and a night (1) - पक्षिणी (स्त्री)
आगामिवर्तमानाहर्युक्तायां निशि पक्षिणीf /
1.4.5.2
रात्रिसमूहः. nights (1) - गणरात्र (नपुं)
रात्रिप्रारम्भः. beginning of evening (2) - प्रदोष (पुं), रजनीमुख (नपुं)
गणरात्रंn निशा बह्व्यः / प्रदोषोm रजनीमुखम्n /
1.4.6.1
रात्रिमध्यः. midnight (2) - अर्धरात्र (पुं), निशीथ (पुं)
प्रहरः. a watch (2) - याम (पुं), प्रहर (पुं)
अर्धरात्रmनिशीथौm द्वौ / द्वौ यामmप्रहरौm समौ /
1.4.6.2
पर्वसन्धिः. change of paksha (2) - पर्वसन्धि (पुं), प्रतिपद् (स्त्री)
स पर्वसन्धिः प्रतिपत्पञ्चदश्योर्यदन्तरम् /
1.4.7.1
पक्षान्ततिथिः. last tithi (2) - पक्षान्त (पुं), पञ्चदशी (स्त्री)
पूर्णिमा. full moon (2) - पौर्णमासी (स्त्री), पूर्णिमा (स्त्री)
पक्षान्तौ पञ्चदश्यौ द्वे / पौर्णमासी तु पूर्णिमा /
1.4.7.2
एककलाहीनचन्द्रयुक्ता पूर्णिमा. less than full moon (2) - कलाहीन (पुं), अनुमति (स्त्री)
पूर्णचन्द्रसहिता पूर्णिमा. full moon (2) - राका (स्त्री), निशाकर (पुं)
कलाहीने सानुमतिः / पूर्णे राका निशाकरे /
1.4.8.1
अमावासी. new moon (9) - अमावास्या (स्त्री), अमावस्या (स्त्री), +[अमावसी (स्त्री)], +[अमावासी (स्त्री)], +[अमामासी (स्त्री)], +[अमामसी (स्त्री)], +[अमा (स्त्री)], दर्श (पुं), सूर्येन्दुसङ्गम (पुं)
अमावास्या त्वमावस्या दर्शः सूर्येन्दुसङ्गमः
1.4.8.2
चतुर्दशीयोगाद्दृष्टचन्द्रा अमावासी. less than new moon (1) - सिनीवाली (स्त्री)
अदृष्टचन्द्रामावासी. new moon (2) - कुहू (स्त्री), +[कुहु (स्त्री)]
सा दृष्टेन्दुः सिनीवाली सा नष्टेन्दुकला कुहूः
1.4.9.1
ग्रहणम्. eclipse (2) - उपराग (पुं), ग्रह (पुं)
उपरागो ग्रहो राहुग्रस्ते त्विन्दौ च पूष्णि च
1.4.9.2
राहुग्रस्थेन्दुः अथवा सूर्यः. eclipsed sun or moon (2) - उपप्लव (पुं), उपरक्त (पुं)
आकाशादिष्वग्निविकारः. meteor (2) - अग्न्युत्पात (पुं), उपाहित (पुं)
सोपप्लवोपरक्तौ द्वावग्न्युत्पात उपाहितः
1.4.10.1
युगपदुच्यमानौ सूर्यचन्द्रौ. sun and moon (2) - पुष्पवत् (पुं), +[पुष्पदन्त (पुं)]
एकयोक्त्या पुष्पवन्तौ दिवाकरनिशाकरौ
1.4.10.2
अष्टादशनिमेषाः. 16/3 seconds (1) - काष्ठा (स्त्री)
त्रिंशत् काष्ठाः. 8 seconds (1) - कला (स्त्री)
अष्टादश निमेषास्तु काष्ठा त्रिंशत्तु ताः कला
1.4.11.1
त्रिंशत् कलाः. 4 minutes (1) - क्षण (पुं)
द्वादशक्षणाः. 48 minutes (1) - मुहूर्त (पुं-नपुं)
तास्तु त्रिंशत्क्षणस्ते तु मुहूर्तो द्वादशास्त्रियाम्
1.4.11.2
त्रिंशत्मुहूर्ताः. A day (1) - अहोरात्र (पुं-नपुं)
पञ्चदशदिनानि. A fortnight (1) - पक्ष (पुं)
ते तु त्रिंशदहोरात्रः पक्षस्ते दशपञ्च च
1.4.12.1
पूर्वपक्षः. Waxing fortnight (1) - शुक्ल (पुं)
अपरपक्षः. Waning fortnight (1) - कृष्ण (पुं)
पक्षद्वयौ. A lunar month (1) - मास (पुं)
पक्षौ पूर्वापरौ शुक्लकृष्णौ मासस्तु तावुभौ
1.4.12.2
द्वौ मासौ. A season (1) - ऋतु (पुं)
त्रिभिरृतुभिः-षण्मासैः. A half-year (1) - अयन (नपुं)
द्वौ द्वौ मार्गादिमासौ स्यादृतुस्तैरयनं त्रिभिः
1.4.13.1
द्वाभ्यामयनाभ्यां नाम-द्वादशमासाः. A year (1) - वत्सर (पुं)
अयने द्वे गतिरुदग्दक्षिणार्कस्य वत्सरः
1.4.13.2
समरात्रिन्दिवकालः. Equinox (2) - विषुवत् (नपुं), विषुवं (नपुं)
समरात्रिन्दिवे काले विषुवद्विषुवं च तत्
1.4.14.1
पुष्यनक्षत्रयुक्ता पौर्णमासी. Pausha month (1) - पौषी (स्त्री)
पुष्पयुक्ता पौर्णमासी पौषी मासे तु यत्र सा
1.4.14.2
पौषमासः. Pausha month (1) - पौष (पुं)
नाम्ना स पौषो माघाद्याश्चैवमेकादशापरे
1.4.14.3
मार्गशीर्षामासः. Margashirsha month (5) - मार्गशीर्ष (पुं), सहस् (पुं), मार्ग (पुं), आग्रहायणिक (पुं), +[आग्रहायण (पुं)]
मार्गशीर्षे सहा मार्ग आग्रहायणिकश्च सः
1.4.14.4
पौषमासः. Pausha month (3) - पौष (पुं), तैष (पुं), सहस्य (पुं)
माघमासः. Magha month (2) - तपस् (पुं), माघ (पुं)
फाल्गुनमासः. Phalguna month (1) - फाल्गुन (पुं)
पौषे तैषसहस्यौ द्वौ तपा माघेऽथ फाल्गुने
1.4.15.1
फाल्गुनमासः. Phalguna month (2) - तपस्य (पुं), फाल्गुनिक (पुं)
चैत्रमासः. Chaitra month (3) - चैत्र (पुं), चैत्रिक (पुं), मधु (पुं)
स्यात्तपस्यः फाल्गुनिकः स्याच्चैत्रे चैत्रिको मधुः
1.4.15.2
वैशाखमासः. Vaishakha month (3) - वैशाख (पुं), माधव (पुं), राध (पुं)
ज्येष्ठमासः. Jyeshtha month (3) - ज्येष्ठ (पुं), +[ज्यैष्ठ (पुं)], शुक्र (पुं)
आषाढमासः. Ashadha month (1) - शुचि (पुं)
वैशाखे माधवो राधो ज्येष्ठे शुक्रः शुचिस्त्वयम्
1.4.16.1
आषाढमासः. Ashadha month (2) - आषाढ (पुं), +[आषाढक (पुं)]
श्रावणमासः. Shravana month (3) - श्रावण (पुं), नभस् (पुं), श्रावणिक (पुं)
आषाढे श्रावणे तु स्यान्नभाः श्रावणिकश्च सः
1.4.16.2
भाद्रपदमासः. Bhadrapada month (4) - नभस्य (पुं), प्रौष्ठपद (पुं), भाद्र (पुं), भाद्रपद (पुं)
स्युर्नभस्यप्रौष्ठपदभाद्रभाद्रपदाः समाः
1.4.17.1
आश्विनमासः. Ashvina month (3) - आश्विन (पुं), इष (पुं), आश्वयुज (पुं)
कार्तिकमासः. Kartika month (1) - कार्तिक (पुं)
स्यादाश्विन इषोऽप्याश्वयुजोऽपि स्यात्तु कार्तिके
1.4.17.2
कार्तिकमासः. Kartika month (3) - बाहुल (पुं), ऊर्ज (पुं), कार्तिकिक (पुं)
मार्गपौषाभ्यां निष्पन्नः ऋतुः. Hemanta (winter) season (2) - हेमन्त (पुं), +[हेमन् (पुं)]
माघफाल्गुनाभ्यां निष्पन्नः ऋतुः. Shishira (cold) season (1) - शिशिर (पुं-नपुं)
बाहुलोर्जौ कार्तिकिको हेमन्तः शिशिरोऽस्त्रियाम्
1.4.18.1
चैत्रवैशाखाभ्यां निष्पन्नः ऋतुः. Vasanta (spring) season (4) - वसन्त (पुं), पुष्पसमय (पुं), सुरभि (पुं), +[ऋतुराज (पुं)]
ज्येष्ठाषाढाभ्याम् ऋतुः. Grishma (summer) season (1) - ग्रीष्म (पुं)
ग्रीष्मऋतुः. Grishma (summer) season (6) - ऊष्मक (पुं), +[उष्मक (पुं)], +[उष्णक (पुं)], +[ऊष्णक (पुं)], +[उष्मण (पुं)], +[ऊष्मण (पुं)]
वसन्ते पुष्पसमयः सुरभिर्ग्रीष्म ऊष्मकः
1.4.18.2
ग्रीष्मऋतुः. Grishma (summer) season (8) - निदाघ (पुं), उष्णोपगम (पुं), +[ऊष्णोपगम (पुं)], उष्ण (पुं), +[ऊष्ण (पुं)], ऊष्मागम (पुं), +[उष्मागम (पुं)], तप (पुं)
निदाघ उष्णोपगम उष्ण ऊष्मागमस्तपः
1.4.19.1
श्रावणभाद्राभ्यां निष्पन्नः ऋतुः. Varsha (rainy) season (2) - प्रावृष् (स्त्री), वर्षा (स्त्री-बहु)
आश्विनकार्तिकाभ्यां निष्पन्नः ऋतुः. Sharad (fall) season (1) - शरद् (स्त्री)
स्त्रियां प्रावृट्स्त्रियां भूम्नि वर्षा अथ शरत्स्त्रियाम्
1.4.19.2
हेमन्तादयः षड्. Season (1) - ऋतु (पुं)
षडमी ऋतवः पुंसि मार्गादीनां युगैः क्रमात्
1.4.20.1
संवत्सरः. Year (6) - संवत्सर (पुं), +[परिवत्सर (पुं)], वत्सर (पुं), अब्द (पुं), हायन (पुं-नपुं), शरद् (स्त्री)
संवत्सरो वत्सरोऽब्दो हायनोऽस्त्री शरत्समाः
1.4.20.2
मनुष्यमासः पितृदिनम्. Day of the pitris (1) - पैत्र (पुं)
नृवर्षः दैवदिनम्. Day of the devatas (1) - दैवत (पुं)
मासेन स्यादहोरात्रः पैत्रो वर्षेण दैवतः
1.4.21.1
दैवयुगसहस्रद्वयम्. Day of brahma (1) - ब्राह्म (पुं)
दैवम् युगसहस्रद्वयम्. A kalpa (1) - कल्प (पुं)
दैवे युगसहस्रे द्वे ब्राह्मः कल्पौ तु तौ नृणाम्
1.4.21.2
एकसप्तति देवयुगम्. A manvantara (1) - मन्वन्तर (नपुं)
मन्वन्तरं तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः
1.4.22.1
प्रलयः. Destruction of the universe (5) - संवर्त (पुं), प्रलय (पुं), कल्प (पुं), क्षय (पुं), कल्पान्त (पुं)
संवर्तः प्रलयः कल्पः क्षयः कल्पान्त इत्यपि
1.4.22.2
पापम्. Sin (5) - पङ्क (पुं-नपुं), पाप्मन् (पुं), पाप (नपुं), किल्बिष (नपुं), कल्मष (नपुं)
अस्त्री पङ्कः पुमान्पाप्मा पापं किल्बिषकल्मषम्
1.4.23.1
पापम्. Sin (8) - कलुष (नपुं), वृजिन (नपुं), एनस् (नपुं), अघ (नपुं), अंहस् (नपुं), +[अंघस् (नपुं)], दुरित (नपुं), दुष्कृत (नपुं)
कलुषं वृजिनैनोऽघमंहो दुरितदुष्कृतम्
1.4.23.2
धर्मः. Dharma (5) - धर्म (पुं-नपुं), पुण्य (नपुं), श्रेयस् (नपुं), सुकृत (नपुं), वृष (पुं)
स्याद्धर्ममस्त्रियां पुण्यश्रेयसी सुकृतं वृषः
1.4.24.1
आनन्दः. Joy (7) - मुद् (स्त्री), प्रीति (स्त्री), प्रमद (पुं), हर्ष (पुं), प्रमोद (पुं), आमोद (पुं), सम्मद (पुं)
मुत्प्रीतिः प्रमदो हर्षः प्रमोदामोदसम्मदाः
1.4.24.2
आनन्दः. Joy (6) - आनन्दथु (पुं), आनन्द (पुं), शर्मन् (नपुं), शात (नपुं), +[सात (नपुं)], सुख (नपुं)
स्यादानन्दथुरानन्दः शर्मशातसुखानि च
1.4.25.1
शुभम्. Auspiciousness (6) - श्वःश्रेयस (नपुं), शिव (नपुं), भद्र (नपुं), कल्याण (नपुं), मङ्गल (नपुं), शुभ (नपुं)
श्वःश्रेयसं शिवं भद्रं कल्याणं मङ्गलं शुभम्
1.4.25.2
शुभम्. Auspiciousness (6) - भावुक (नपुं), भविक (नपुं), भव्य (नपुं), कुशल (नपुं), +[कुषल (नपुं)], क्षेम (पुं-नपुं)
भावुकं भविकं भव्यं कुशलं क्षेममस्त्रियाम्
1.4.26.1
शुभम्. Auspiciousness (1) - शस्त (नपुं)
शस्तं चाथ त्रिषु द्रव्ये पापं पुण्यं सुखादि च
1.4.26.2
प्रशस्तम्. Excellent (5) - मतल्लिका (स्त्री), मचर्चिका (स्त्री), प्रकाण्ड (पुं), उद्ध (पुं), तल्लज (पुं)
मतल्लिका मचर्चिका प्रकाण्डमुद्धतल्लजौ
1.4.27.1
शुभावहविधिः. Favorable fortune (1) - अय (पुं)
प्रशस्तवाचकान्यमून्ययः शुभावहो विधिः
1.4.27.2
प्राक्तनशुभाशुभकर्मः. Destiny (6) - दैव (नपुं), दिष्ट (नपुं), भागधेय (नपुं), भाग्य (नपुं), नियति (स्त्री), विधि (पुं)
दैवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्त्री नियतिर्विधिः
1.4.28.1
कारणम्. Cause (3) - हेतु (पुं), कारण (नपुं), बीज (नपुं)
मुख्यकारणम्. Root cause (2) - निदान (नपुं), आदिकारण (नपुं)
हेतुर्ना कारणं बीजं निदानं त्वादिकारणम्
1.4.28.2
आत्मा. Soul (3) - क्षेत्रज्ञ (पुं), आत्मन् (पुं), पुरुष (पुं)
माया. Nature (2) - प्रधान (नपुं), प्रकृति (स्त्री)
क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः प्रधानं प्रकृतिः स्त्रियाम्
1.4.29.1
कालावस्था. State or condition (2) - विशेष (वि), कालिकोवस्था (स्त्री)
गुणः. Guna (5) - सत्त्व (नपुं), रजस् (नपुं), +[रज (पुं)], तमस् (नपुं), +[तम (पुं)]
विशेषः कालिकोऽवस्था गुणाः सत्त्वं रजस्तमः
1.4.29.2
जननम्. Birth (7) - जनुस् (नपुं), जनन (नपुं), जन्मन् (नपुं), +[जन्म (पुं)], जनि (स्त्री), उत्पत्ति (स्त्री), उद्भव (पुं)
जनुर्जननजन्मानि जनिरुत्पत्तिरुद्भवः
1.4.30.1
प्राणी. A being (6) - प्राणिन् (पुं), चेतन (पुं), जन्मिन् (पुं), जन्तु (पुं), जन्यु (पुं), शरीरिन् (पुं)
प्राणी तु चेतनो जन्मी जन्तुजन्युशरीरिणः
1.4.30.2
घटत्वादिजातिः. A kind of thing (3) - जाति (स्त्री), जात (नपुं), सामान्य (नपुं)
घटादिव्यक्तिः. A specific thing (2) - व्यक्ति (स्त्री), पृथगात्मता (स्त्री)
जातिर्जातं च सामान्यं व्यक्तिस्तु पृथगात्मता
1.4.31.1
मनस्. Mind (7) - चित्त (नपुं), चेतस् (नपुं), हृदय (नपुं), स्वान्त (नपुं), हृद् (नपुं), मानस (नपुं), मनस् (नपुं)
चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हृन्मानसं मनः
1.4.31.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue