अमरकोषसम्पद्

         

आद्यक्षरम्
                       
                   
                   
         
               
पदानि that begin with त: 374
तक्र तक्षक तक्षन् तट तटिनी तडाग तडित् तडित्वत् तण्डुल तण्डुलीय तत तत तत्काल तत्त्व तत्पर तथा तथागत तथ्य तदा तदात्व तनय तनया तनु तनु तनु तनु तनुत्र तनू तनूकृत तनूनपात् तनूरुह तनूरुह तन्तु तन्तुभ तन्तुवाय तन्तुवाय तन्त्र तन्त्रक तन्त्रिका तन्द्रा तन्द्री तप तपःक्लेशसह तपन तपन तपनीय तपस् तपस् तपस्य तपस्विनी तपस्विन् तम +तम +तमस् तमस् तमस् तमस् तमस्विनी +तमा तमाल तमालपत्र +तमि तमिस्र तमिस्रहन् तमिस्रा तमी तमोनुद् तमोपह तरक्षु तरङ्ग तरङ्गिणी तरणि तरणि तरणि तरपण्य तरल तरल तरला तरस तरस् तरस् तरस्विन् तरस्विन् तरि तरु तरुण तरुणी तर्क तर्कविद्या तर्कारी तर्जनी तर्णक तर्दू तर्पण तर्पण तर्पण तर्मन् तर्ष तर्ष तल तल तलिन तल्प तल्लज तष्ट तस्कर ताण्डव तात तान्त्रिक तापन +तापन तापस तापसतरु तापिच्छ तामरस तामलकी तामसी ताम्बूलवल्ली ताम्बूली ताम्रक ताम्रकर्णी ताम्रकुट्टक ताम्रचूड तार तार तारकजित् तारका तारकाक्षि तारा तारापथ तारुण्य तार्क्ष्य तार्क्ष्य तार्क्ष्यशैल ताल ताल ताल ताल तालपत्र तालपर्णी तालमूलिका तालवृन्तक तालाङ्क ताली ताली तालु तिक्त तिक्तक तिक्तशाक तिग्म तितउ तितिक्षा तितिक्षु तित्तिरि तिथि तिनिश तिन्तिडी तिन्तिडीक तिन्दुक तिमि तिमिङ्गल तिमित तिमिर तिरस् तिरस् तिरस्करिणी तिरस्क्रिया तिरीट तिरोधान तिरोहित तिर्यञ्च् तिलक तिलक तिलक तिलक तिलक तिलकालक तिलपर्णी तिलपिञ्ज तिलपेज तिलित्स तिलोत्तमा तिलौदन तिल्य तिल्व तिष्य तिष्य तिष्यफला तीक्ष्ण तीक्ष्ण तीक्ष्ण तीक्ष्णगन्धक तीर तीर्थ तीव्र तीव्रवेदना तु तु तु तुङ्ग तुङ्ग तुङ्गी तुच्छ तुण्ड तुण्डिकेरी तुण्डिकेरी तुण्डिन् तुत्थ तुत्था तुत्था तुत्थाञ्जन तुन्द तुन्दपरिमृज तुन्दिक तुन्दिन् तुन्दिभ तुन्दिल तुन्दिल तुन्न तुन्नवाय तुमुल तुमुल तुम्बी तुरग तुरङ्ग तुरङ्गम तुरङ्गवदन तुरायण तुराषा तुरुष्क तुला तुलाकोटि तुल्य तुल्यपान तुवर तुवरिका तुष तुष तुषार तुषार तुषित तुहिन तूण तूणी तूणीर तूर्ण तूल तूल तूलि तूलिका +तूवर तूवर तूष्णीं तूष्णींशील तूष्णीक तूष्णीकां तृण तृण तृणधान्य तृणध्वज तृणराजाह्वय तृणशून्य तृण्या तृतीयाकृत तृतीयाप्रकृति तृप्त तृप्ति तृष् तृष् तृष्णज् तृष्णा तेजन तेजनक तेजनी तेजसांराशि तेजस् तेजस् तेजित तेम तेमन तैजस तैजसावर्तनी तैत्तिर तैल तैलपर्णिक तैलपायिका तैलीन तैष तोक तोक्म तोत्र तोत्र तोदन तोमर तोय तोयपिप्पली तोरण तौर्यत्रिक त्यक्त त्याग त्रपा त्रपु त्रयी त्रयी त्रयीतनु +त्रयीधर्म त्रस त्रसर त्रस्त त्राण त्राण त्रात त्रापुष त्रायन्ती त्रायमाणा त्रास त्रिक त्रिककुद् त्रिकटु त्रिका त्रिकूट त्रिगुणाकृत त्रिदश त्रिदशालय त्रिदिव त्रिदिवेश त्रिपथगा +त्रिपिष्टप त्रिपुटा त्रिपुटा त्रिपुरान्तक त्रिफला त्रिभण्डी त्रियामा त्रिलोचन त्रिवर्ग त्रिविक्रम त्रिविष्टप त्रिवृता त्रिवृत् त्रिसन्ध्य त्रिसीत्य त्रिस्रोतस् त्रिहल्य त्रिहायणी त्रुटि त्रुटि त्रुटि त्रेता त्रेता त्रोटि त्र्यम्बक त्र्यम्बकसख त्र्यूषण त्व त्वक्क्षीरी त्वक्पत्र त्वक्सार त्वच त्वच् त्वच् त्वच् त्वरा त्वरित त्वरित त्वरितोदित त्वष्ट त्वष्टृ त्वष्टृ त्वाचिसार त्विषाम्पति त्विष् त्विष् त्सरु