अमरकोषसम्पद्

         

आद्यक्षरम्
                       
                   
                   
         
               
पदानि that begin with न: 456
नकुलेष्टा नक्तक नक्तमाल नक्तम् नक्र नक्षत्र नक्षत्रमाला नक्षत्रेश नख नख नखर नग नगरी नगौकस् नग्न नग्नहू नग्निका नग्निका नट नट नटन नटी नड नड्या नड्वत् नड्वल नत नतनासिक नदी नदीमातृक नदीसर्ज नध्री ननन्दृ ननु ननु नन्दक नन्दन नन्दिक नन्दिकेश्वर नन्दिवृक्ष नन्द्यावर्त नपुंसक नप्त्री नभसङ्गम नभस् नभस् नभस् नभस्य नभस्वत् नमसित नमस् नमस्कारी नमस्या नमस्यित नमुचिसूदन नय नयन नर नर नरक नरकान्तक नरवाहन +नरायण नरि नर्तकी नर्तन नर्मदा नर्मन् नलकूबर नलद नलमीन नलिन नलिनी नली नल्व नव नवदल नवनीत नवमल्लिका नवमालिका नवसूतिका नवाम्बर नवीन नव्य नष्ट नष्टचेष्टता नष्टाग्नि नस्तित नस्योत नहि नाक नाक नाकु नाकुली नाग नाग नाग नागकेसर नागजिह्विका नागबला नागर नागर नागरङ्ग नागलोक नागवल्ली नागसम्भव नागान्तक नाट्य नाट्य नाडिन्धम नाडी नाडी नाडी नाडीव्रण नाथवत् नाद नादेयी नादेयी नादेयी नादेयी नाना नाना नानारूप नान्दीकर नान्दीवादिन् नापि नापित नाभि नाभि नाभिजन्मन् नामधेय नामन् नामन् नाय नायक नायक नारक नारक नारद नाराच नाराची नारायण नारायणी नारी नाल नाल नाल नालिकेर नाविक नाव्य नाश नाश नासत्यौ नासा नासा नासामल नासिका नास्तिकता निःशलाक निःशेष निःशोध्य निःश्रेणि निःश्रेयस निःसरण निःस्व निकट निकर निकर्षण निकष निकषा निकषा निकषात्मज निकामम् निकाय निकाय्य निकार निकार निकारण निकुञ्चक निकुञ्ज निकुम्भ निकुरम्ब निकृत निकृत निकृति निकृष्ट निकेतन निकोचक निक्वण निक्वाण निखिल निगड निगद निगम निगम निगाद निगार निगाल निग्रह निघ निघस निघ्न निचुल निचोल निज नितम्ब नितम्बिनी नितान्त नित्य नित्य निदाघ निदाघ निदान निदिग्ध निदिग्धिका निदेश निद्रा निद्राण निद्रालु निधन निधन निधन निधि निधुवन निध्यान निनद निनाद निन्दा निप निपठ निपाठ निपातन निपान निपुण निबर्हण निभृत निमित्त निम्न निम्नगा निम्ब निम्बतरु नियति नियन्तृ नियम नियम नियम नियम नियामक नियुद्ध नियोज्य निरन्तर निरय निरर्गल निरर्थक निरवग्रह निरसन निरस्त निरस्त निरस्त निराकरिष्णु निराकृत निराकृति निराकृति निरामय निरीश निरृति निरोध निर् निर्गतज्वाला निर्गुण्डी निर्गुण्डी निर्ग्रन्थन निर्घोष निर्जरस् निर्झर निर्झरिणी निर्णय निर्णिक्त निर्णेजक निर्देश निर्भर निर्भर निर्मद निर्मुक्त निर्मोक निर्याण निर्यातन निर्यूह निर्वपण निर्वर्णन निर्वहण निर्वाण निर्वाण निर्वात निर्वाद निर्वाद निर्वापण निर्वार्य निर्वासन निर्वृत्त निर्वेश निर्वेश निर्वेश निर्व्यथन निर्हारिन् निर्ह्राद निलय निवह निवात निवाप निवीत निवीत निवृत निवेश +निश निशा +निशाकर निशाकर निशाटन निशान्त निशापति निशाह्वा निशित निशीथ निशीथिनी निश्चय निषङ्ग निषङ्गिन् निषद्या निषद्वर निषध निषाद निषाद निषादिन् निषूदन निष्क निष्कला निष्कासित निष्कुट निष्कुटी निष्कुह निष्क्रम निष्ठा निष्ठा निष्ठान निष्ठीवन निष्ठुर निष्ठुर निष्ठेव निष्ठेवन निष्ठ्यूत निष्ठ्यूति निष्णात निष्पक्व निष्पन्न निष्पाव निष्प्रभ निष्प्रवाणि निष्षम निसर्ग निसृष्ट निस्तर्हण निस्तल निस्त्रिंश निस्त्रिंश निस्राव निस्वन निस्वान निहनन निहाका निहार निहिंसन निहीन निह्नव निह्नव नीच नीच नीचैस् नीड नीडोद्भव नीध्र नीप नीर नील नील नीलकण्ठ नीलकण्ठ नीलङ्गु नीललोहित नीला नीलाम्बर नीलाम्बुजन्मन् नीलिका नीलिनी नीली नीली नीलोत्पल नीवाक नीवार नीवी नीवी नीवृद् नीशार नीहार नु नुति नुत्त नुन्न नूतन नूत्न नूद नूनम् नूनम् नूपुर नृत्य नृप नृपलक्ष्म नृपासन नृशंस नेतृ नेत्र नेत्र नेत्राम्बु नेदिष्ठ नेपथ्य नेमि नेमि नेमिन् नैकभेद नैगम नैगम नैचिकी नैपाली नैमेय नैयग्रोध नैयायिक नैरृत नैरृत नैष्किक नैस्त्रिंशिक नो नौ नौकादण्ड न्यक्ष न्यग्रोध न्यग्रोध न्यग्रोधी न्यङ्कु न्यञ्च् न्यस्त न्याद न्याय न्याय्य न्यास न्युब्ज न्यून